Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – Rapport om regler for sentrale motparter – forslag til endringer i verdipapirhandelloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.07.2013

Vår ref.: 12/3034

Høring – Rapport om regler for sentrale motparter – forslag til endringer i verdipapirhandelloven

Finansdepartementet ga i august 2012 Finanstilsynet i oppdrag å nedsette og lede en arbeidsgruppe som skal vurdere, og komme med forslag til regler for, gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til Europaparlaments- og rådsforordning nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR) i norsk rett.

Etter at arbeidsgruppen var nedsatt tok Finanstilsynet kontakt med Finansdepartementet for å vurdere et mulig tilleggsoppdrag til arbeidsgruppen om å utrede endringer i verdipapirhandelloven som vil gjøre det mulig å få anerkjent det norske regelverket som likeverdig med EMIR, i påvente av at EMIR innlemmes i EØS-avtalen. Finanstilsynet viste til at det vil være ønskelig med slike regler for at eksisterende norske sentrale motparter skal kunne videreføre sine tjenester overfor utenlandske aktører, og for å redusere risikoen for at utenlandske aktører velger bort handel på norske markedsplasser. Etter dette fikk arbeidsgruppen 30. januar 2013 et tilleggsoppdrag om å fremlegge et særskilt lovforslag om gjennomføring av regler for sentral motparter i verdipapirhandelloven som tilsvarer det som ville ha vært gjeldende for disse institusjonene dersom EMIR var tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Arbeidsgruppen overleverte en delrapport i henhold til tilleggsoppdraget 22. mars 2013. Arbeidsgruppens delrapport sendes med dette på høring.

I delrapporten viser arbeidsgruppen til at den har lagt til grunn at tilleggsoppdraget best løses ved at den nåværende reguleringen av sentrale motparter, jf. verdipapirhandelloven kapittel 13, omarbeides til en rammelovgivning der utfyllende regler gis i forskrift. Arbeidsgruppen forutsetter i den forbindelse at lovutkastet som foreslås i delrapporten, innen kort tid utfylles med nødvendige forskriftsregler som gir et norsk regelverk som er likeverdig med EMIR.

I forbindelse med denne høringen ber Finansdepartementet om høringsinstansenes syn på rammelovgivningen som er foreslått av arbeidsgruppen i delrapporten 22. mars 2013. Et utkast til utfyllende forskrift vil bli sendt på egen høring.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 26. juli 2013. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til postmottak@fin.dep.no. De enkelte høringsinstanser bes om å vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                        Alexander Behringer
                                                                                        avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstanser:

Fiskeri- og kystdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Energi Norge
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Skattedirektoratet
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Verdipapirfondenes Forening

Til toppen