Høring: Sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2019

Vår ref.: 19/2773

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å sammenslå Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett til én domstol med midlertidig videreføring av begge retts-/kontorsteder. Navnet på den nye domstolen foreslås å være Romerike tingrett. Spørsmålet om et felles tinghus for den nye domstolen må utredes nærmere og vil bli behandlet i en egen prosess på et senere tidspunkt.

Høringsfristen er 1. september 2019.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adresselisten.

Les og svar på høringen her

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Med hilsen

Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

                                                                                     Kaja Linde
                                                                                     seniorrådgiver

 

 

Høringsliste:

Finansdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Kriminalomsorgsdirektoratet
Domstoladministrasjonen
Norges Høyesterett
KS Kommunesektorens organisasjon
Den norske Dommerforening
Dommerfullmektigforeningen
Den norske advokatforening
Norges Juristforbund
Parat
Norsk tjenestemannslag
Akademikerne
Næringslivets Handelsorganisasjon
Øst politidistrikt
Eidsivating lagmannsrett
Nedre Romerike tingrett
Øvre Romerike tingrett
Akershus og Oslo jordskifterett
Akershus fylkeskommune
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Lørenskog kommune
Skedsmo kommune
Rælingen kommune
Fet kommune
Aurskog-Høland kommune
Sørum kommune
Gjerdrum kommune
Nittedal kommune
Eidsvoll kommune
Ullensaker kommune
Nannestad kommune
Hurdal kommune
Nes kommune