Høring – utkast til forskrift om adgang til å innhente politiattest for ansatte i Norges Bank

Resultat: Forskrift 23. januar 2008 om politiattest ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2007

Vår ref.: 05/1267

Høring – utkast til forskrift om adgang til å innhente politiattest for ansatte i Norges Bank


Stortinget vedtok 8. februar 2007 endringer i sentralbankloven § 11. Endringene innebærer at hovedstyret i Norges Bank kan bestemme at den som skal utføre arbeid eller tjeneste for Norges Bank, eller som skal utføre arbeid for en tjenesteleverandør til banken, må framlegge politiattest dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det. Det samme gjelder dersom senere endringer i en ansatts stilling eller arbeidsoppgaver gjør at sikkerhetsmessige grunner tilsier at det framlegges politiattest. Kongen er gitt hjemmel til å gi utfyllende forskrifter om gjennomføringen av bestemmelsen, herunder regler om hvilke straffbare forhold som skal anmerkes på politiattesten og om behandlingen av politiattester som er framlagt for banken.

Etter oppdrag fra Finansdepartementet 30. mars 2007 har Norges Bank utarbeidet et høringsnotat med utkast til forskrift om adgang til å innhente politiattest for ansatte i Norges Bank. Det vises til vedlagte kopi av brev fra Norges Bank 14. juni 2007.

Finansdepartementet ber om merknader til vedlagte utkast til forskrift innen 22. august 2007. En liste over adressatene er vedlagt brevet her. Det bes om at alle høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

 

Tore Mydske

avdelingsdirektør


 


Brevet i pdf-versjon

Vi viser til Finansdepartementets brev av 30. mars 2007 der Norges Bank er bedt om å utarbeide utkast til forskrifter om innhenting av politiattest. Et forslag til forskrifter følger vedlagt. Under henvisning til samtale med avdelingsdirektør Rikheim oversendes også utkast til høringsnotat. Utkastene ble behandlet i Norges Banks hovedstyre 13. juni d.å.

Vi minner for ordens skyld om at Politidirektoratets midlertidige tillatelse for Norges Bank til å innhente politiattest utløper 1. oktober 2007.

* * *

ADGANG TIL Å INNHENTE POLITIATTEST FOR ANSATTE I NORGES BANK - UTKAST TIL FORSKRIFTER


Av sikkerhetsmessige grunner har Norges Bank hatt adgang til å kreve fremleggelse av politiattest for ansatte i banken. Etter forskrift om strafferegistrering av 20. desember 1974 kan politimesteren utferdige politiattest i andre tilfeller enn for strafferettspleien. Gjeldende tillatelse for Norges Bank er gitt med hjemmel i forskriften § 12 nr. 5 av Politidirektoratet 23. juni 2005 og gir adgang for
Norges Bank til innhenting av politiattest for personer som vurderes for ansettelse i Norges Bank og ved Norges Banks innleie av arbeidskraft. Tillatelsen er tidsbegrenset til 1. oktober 2007.

Ved endringslov av 16. mars 2007 nr. 11 er sentralbankloven § 11 endret slik at hovedstyret i Norges Bank dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det, kan beslutte at det skal innhentes politiattest for ansatte i Norges Bank og andre som skal utføre tjeneste for banken. Hjemmelen omfatter alle som ansettes i eller som skal utføre tjeneste for banken, samt personer som skal utføre arbeid for en tjenesteleverandør til banken. Tilsvarende gjelder dersom senere endringer i en ansatts stilling eller arbeidsoppgaver gjør at sikkerhetsmessige grunner tilsier at det legges fram politiattest.

Det er grunn til å understreke at eventuell anmerkning om straffbart forhold på politiattesten ikke uten videre medfører at vedkommende ikke blir ansatt i stillingen. Om anmerkningen skal få betydning vil bero på en konkret sikkerhetsfaglig vurdering i det enkelte tilfelle, blant annet ut fra overtredelsens art, tiden som har gått, om det foreligger flere overtredelser, stillingen vedkommende har søkt osv.

Det følger av § 11 siste ledd at Kongen kan gi utfyllende forskrifter om gjennomføringen av bestemmelsene, herunder regler om hvilke straffbare forhold som skal anmerkes på politiattesten og behandlingen av politiattester som er fremlagt for banken.

Sikkerhetsaspektene er av avgjørende betydning for Norges Bank. Banken har ansvar for produksjon og håndtering av kontanter og sedler i Norge, herunder depoter m.m. Videre er arbeid og dokumenter knyttet til rentefastsettelse og pengepolitikk, markedsoperasjoner, betalingssystemer, beredskap og finansiell stabilitet av meget sensitiv karakter. Det samme gjelder bankens forvaltning av Statens pensjonsfond - Utland, samt egne valutareserver mv.

Det vises ellers til nærmere omtale om bakgrunnen for lovendringen i Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) av 1. desember 2006.

Forut for Ot.prp. nr. 11 (2006-2007) ble et høringsnotat sendt på høring ved Finansdepartementets brev 22. august 2005. Fra enkelte høringsinstanser ble det påpekt at det kun bør være enkelte nærmere angitte straffbare forhold som skal anmerkes på politiattesten som legges frem for Norges Bank. Politiattesten bør således avgrenses til kun å omfatte straffbare forhold som er relevante i forhold til Norges Banks virksomhet og de interessene som skal beskyttes, dvs. en avgrenset politiattest. Relevante straffbare forhold vil særlig være forhold knyttet til økonomisk kriminalitet og vinningskriminalitet, voldsforbrytelser, trusler og dokumentfalsk. Videre vil overtredelse av straffebud som gjelder vern av rikets sikkerhet, allmennfarlige forbrytelser, datakriminalitet samt gjentatte mindre alvorlige overtredelser som samlet sett avslører for eksempel et rusproblem omfatte forhold som har sikkerhetsmessig relevans for den virksomhet Norges Bank utøver.

Norges Bank har fremholdt at også domfellelse for straffbare forhold av infamerende karakter bør tas med i politiattesten. Begrunnelsen er at slike straffbare forhold - for eksempel seksualforbrytelser - kan bli brukt av kriminelle miljøer til å øve press og trusler mot ansatte i banken, for eksempel for å fa tak i sensitiv informasjon som kriminelle kan benytte i anslag mot banken. Det er også risiko for at vedkommende på grunn av slike trusler kan begå nye straffbare handlinger direkte i eller mot Norges Bank. På denne bakgrunn bør også slike forhold tas med i attesten.

For øvrig er forslaget, i tråd med Ot.prp. nr. 11 (2006-2007), i hovedsak begrenset til alvorligere overtredelser, dvs. fra straffelovens forbrytelsesdel. Unntak fra dette er straffeloven § 367 (forbud mot å ettergjøre penger) og § 369 (forbud mot å spre gjenstander som lett kan forveksles med penger), fordi straffebudene har direkte relevans for Norges Banks forvaltning av seddel- og myntmonopolet. Videre må det hensyntas at det kan være av vesentlig sikkerhetsmessig betydning å avdekke om en person har gjentatte tilfeller av for eksempel vinningskriminalitet mv., selv om overtredelsene hver for seg er av mindre alvorlig art. Videre vil for eksempel gjentatte overtredelser av legemiddelloven eller vegtrafikkloven § 22 kunne avdekke alvorligere rus- eller alkoholproblemer. I utkastet er det derfor tatt med enkelte bestemmelser om forseelser mot formuesrettigheter mv i straffeloven kapittel 40 (bl.a. naskeri, tilegnelse av hittegods, og hotell- og restaurantbedrageri). Videre er straffeloven § 405 a om ulovlig tilegnelse av bedriftshemmeligheter tatt med.

Det vises ellers til den nærmere oppregning av straffebud i forskriftsutkastet.

Når det gjelder regler om behandlingen av politiattestene i Norges Bank, følger Norges Bank også i dag interne rutiner og retningslinjer i den utstrekning banken med grunnlag i Politidirektoratets midlertidige tillatelse innhenter politiattest i ansettelsessaker. Norges Bank skal fortsatt ha etablert et internt regelverk for behandling av politiattestene. I utkastet er det lagt opp til at forskriften inneholder enkelte viktige behandlingsregler som i alle tilfeller vil gjelde for bankens interne behandlingsrutiner og retningslinjer. Det legges for øvrig til grunn at Norges Bank utformer de nærmere behandlingsrutinene slik at de ligger innenfor øvrige rammer i lovhjemmelen (sentralbankloven § 11 fjerde ledd) og forskriftene som fastsettes.

* * *

UTKAST TIL
FORSKRIFT OM POLITIATTEST VED ARBEID ELLER TJENESTE FOR NORGES BANK


Fastsatt den  2007 av Finansdepartementet med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 11 fjerde ledd, jf. kgl. res. 16. mars 2007 (delegasjonsvedtak).

§ 1 Krav om politiattest

Politiattest som kreves fremlagt med hjemmel i sentralbankloven § 11 fjerde ledd skal vise om personen er dømt eller bøtlagt for overtredelser av de straffebestemmelser som er nevnt i denne forskrift § 2. Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

§ 2 Politiattestens innhold

Politiattesten skal vise om vedkommende er dømt eller bøtlagt for overtredelse av:

Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10
§§ 90, 91, 91 a, 93 (rikets sikkerhet)
§§ 99, 104a (forbrytelser mot Norges statsforfatning og statsoverhode)
§§ 117a, 120, 121, 122, 123 (forbrytelser i den offentlige tjeneste) §§ 270, 271,
§§ 127, 128, 132, 132a, 132b (forbrytelser mot offentlig myndighet)
(allmennfarlige forbrytelser)
§§ 136, 137, 139, 140, 144, 145, 145a, 145b, 147 (forbrytelser mot alminnelig
orden og fred)
§§ 147a, 147b, 148, 149, 150, 151, 151a, 151b, 153, 153a, 161, 162, 162b, 162c
§§ 163, 165, 166 (falsk forklaring)
§§ 168-172 (falsk anklage)
§§ 174-178 (pengefalsk)
§§ 182, 183, 184,185, 189, 190 (dokumentfalsk)
§§ 192-204a (seksualforbrytelser) 271a, 272, 275, 276, 276a (bedrageri, økonomisk utroskap og korrupsjon)
§§ 222, 223, 224, 227 (forbrytelser mot personlig frihet)
§§ 228, 229, 231, 232, 233, 233a, 242, 243 (forbrytelser mot liv, legeme og helbred)
§§ 255, 256, 257, 258, (underslag og tyveri)
§§ 266, 267, 269 (utpressing og ran)
§§ 281-287 (forbrytelser i gjeldsforhold)
§§ 295 - 300 (åger og lykkespill)
§ 317 (heleri og hvitvasking)
§ 367 (forbud mot å ettergjøre penger)
§ 369 (forbud mot å spre gjenstander som lett kan forveksies med penger mv.) § 391 (lite skadeverk)
§ 391a (naskeri)
§ 394 (ulovlig tilegnelse m.v. av hittegods)
§ 402 (hotell- og restaurantbedrageri)
§ 404 (ulovlig sammenblanding av betrodde penger eller verdipapirer med egne midler
§ 405 a (ulovlig tilegnelse av bedriftshemmeligheter)

Lov om forsvarshemmeligheter av 18. august 1914 nr. 5 §§ 3, 4, 6.

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. av 9. juni 1961 nr. 1 § 33.

Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 31 jfr. § 22

Lov om toll av 10. juni 1966 nr. 5 §§ 61-65

Lov om ligningsforvaltning av 13. juni 1980 nr. 24 § 12-1 og § 12-2.

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her av 24. juni 1988 nr. 64 § 47

Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) av 4. desember 1992 nr. 132 § 31.

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) av 20. mars 1998 nr. 10 § 12, jf. § 31.

§ 3 Fremgangsmåte

Behandling av politiattester i Norges Bank skal oppfylle reglene i forskriftens § 3 og § 4.

Banken skal i stillingsutlysningen, anbudsinnbydelser og lignende med hensyn til ansatte hos tjenesteleverandører gjøre oppmerksom på at det kan bli krevd politiattest ved ansettelse eller kontraktsinngåelse osv, men at denne ikke skal legges ved søknaden, tilbudet mv. Politiattest skal kun kreves av den som tilbys stillingen eller for ansatte hos tjenesteleverandør som tilbys kontrakt.

Politiattester skal leveres eller sendes direkte til bankens sikkerhetsansvarlige.

§ 4 Behandling av politiattest

Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og skal returneres eller makuleres umiddelbart etter å ha vært benyttet i den sikkerhetsmessige vurderingen for ansettelsessaken eller etter gjennomført vurdering.

Ansatte i Norges Bank som far kjennskap til opplysninger gjennom en politiattest, plikter å hindre at uvedkommende får adgang til eller kjennskap til opplysningene. Overtredelse kan straffes etter straffeloven § 121.

Det skal føres journal over hvem som har levert politiattest. Av journalen skal følgende fremgå:

Navn, fødselsdato, dato mottatt politiattest, resultatet av vurderingen, dato for den sikkerhetsmessige beslutning og hvem som har truffet beslutningen. Det skal dessuten fremgå om årsaken til fremleggelsen er søknad om ansettelse i Norges Bank, fornyet attest, endret stilling eller ansettelsesforhold hos tjenesteleverandør til Norges Bank. Det skal for øvrig ikke fremgå sensitive opplysninger av journalen.

§ 5 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.


Høringsinstanser


Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne
Datatilsynet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Kredittilsynet
LO
Norges Bank
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Sparebankforeningen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM

Til toppen