Høring – utkast til forskrift om prosjektstøtte til nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette et utkast til forskrift for prosjektstøtte til nasjonale minoriteter på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2019

Vår ref.: 19/4653

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette et utkast til forskrift for prosjektstøtte til nasjonale minoriteter på høring. Departementet ønsker synspunkter på forslaget til forskrift.

Bakgrunn
Tilskuddordningen til nasjonale minoriteter – kap. 567 post 70 – har fra 1. januar 2019 vært forvaltet av Kulturrådet. Ordningen var tidligere forvaltet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Over tilskuddsordningen blir det gitt driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner og prosjektstøtte til tiltak for nasjonale minoriteter.

Alle statlige tilskuddsordninger skal ha en forskrift som regulerer formålet med tilskuddsordningen, hvem som kan søke, hva det kan søkes midler til, krav til søknad, rapportering og annet. Det har ikke tidligere vært utarbeidet en forskrift for prosjektstøtte til nasjonale minoriteter, tilskuddsordningen har tidligere vært regulert gjennom et regelverk. Vedlagte utkast til forskrift bygger i stor grad på det tidligere regelverket for prosjektstøtte til nasjonale minoriteter. Det er lagt vekt på at forskriften skal være på et overordnet nivå, slik at mer deltajerte krav vil framkomme av tildelingsbrev Kulturrådets øvrige retningslinjer.

En forskrift for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner ble etablert fra 1. januar 2018.

Tilskuddsmidlene blir bevilget årlig over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Departementet har derfor ansvar for å utarbeide en forskrift for tilskuddsordningen, og er også klageinstans for eventuelle klager knyttet til Kulturrådets beslutninger om tilskudd og avslag.

Slik sender du inn høringssvar
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjør du ved å klikke på "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 25. november 2019. 

Vi setter pris på om mottakerne av høringsbrevet videreformidler informasjonen til andre som kan være interessert.

 

Med hilsen

Kristin Solbjør (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

 

Hanne Lauveng

rådgiver

Offentlige institusjoner:

 • Departementene
 • Kommunene
 • Fylkeskommunene
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Språkrådet
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Norsk kulturråd
 • Utdanningsdirektoratet

Nasjonale minoriteters organisasjoner/institusjoner:

 • Norske Kveners Forbund
 • Kvenlandsforbundet
 • Norsk-finsk forbund
 • Taternes landsforening
 • Landsorganisasjonen for romanifolket
 • Skogfinske interesser i Norge
 • Det Mosaiske Trossamfund
 • Det jødiske samfunn i Trondheim
 • Kveeniuoret
 • Romsk råd
 • Romano Kettanipa
 • De reisende kvinners forum
 • Taternes/romanifolkets menneskerettighetsforening
 • Romanifolkets kystkultur
 • Romano Kher
 • International Romani Union
 • Storfjord språksenter
 • Halti kvenkultursenter
 • Kvensk språksenter i Porsanger
 • Vadsø kvenske språksenter
 • Kvænangen språksenter
 • Ruijan Kaiku
 • Kvensk institutt
 • Fellesorganisasjonen Nasjonale minoriteter i Norge

Andre:

 • Frivillighet Norge
 • Ruija kvenmuseum
 • Varanger museum
 • Alta museum
 • Senter for nordlige folk
 • Nord-Troms museum
 • Tromsø museum
 • Museene i Sør-Trøndelag
 • Skogfinsk museum
 • Gruetunet museum
 • Glomdalsmuseet
 • Rørosmuseet
 • Østfoldmuseene
 • Jødisk museum i Oslo
 • Jødisk museum i Trondheim
 • Antirasistisk senter
 • Helsingforskomiteen
 • Senteret for studier av holocaust og livssynsminoriteter