Høring – Utkast til Norges åttende rapport til FNs torturkomité

Høring om utkast til Norges rapport på gjennomføringen av FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff («torturkonvensjonen»).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.10.2016

Vår ref.: 14/7830

Norske myndigheter er forpliktet til å jevnlig rapportere på gjennomføringen av FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff («torturkonvensjonen»). FNs torturkomité har i brev 27.mai 2014 besluttet at Norges åttende rapport skal leveres innen 23.november 2016. 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette utkast til Norges 8.rapport til FNs torturkomité på høring.

Rapporteringen er som vanlig todelt og består av:

  1. Norges åttende rapport
  2. Grunnlagsdokument 2013 om Norge (Common Core Document)

I tillegg vil det som ved tidligere rapporteringer følge med ulike vedlegg knyttet til statistikk som torturkomitéen har etterspurt særskilt. 

FN har i brev 8.mai 2014  gitt retningslinjer for rapporteringen. Retningslinjene setter en øvre grense på 21 200 ord, eller tilsvarende ca. 50 sider. Perioden det nå skal rapporteres for er fra eksamineringen etter den kombinerte sjette og syvende rapport høsten 2012 og fram til november 2016.

Utkast til rapport er gjort med innspill fra Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet. Etter høringen vil utkastet bearbeides ytterligere og sendes til oversettelse (innspill på norsk) og språkvask (innspill på engelsk).

Fristen for skriftlige innspill til utkast til rapport er satt til 11. oktober 2016.

Innspill på rapportutkastet skal avgis digitalt på regjeringen.no. Det er valgfritt om innspillene gis på norsk eller engelsk. Departementene står fritt til å bestemme om og hvordan høringsinnspillene eventuelt skal innarbeides i rapporten. Også aktører som ikke konkret er nevnt på høringslisten kan avgi innspill innen fristen.

Med vennlig hilsen
Sissil Pettersen
avdelingsdirektør

Linda Katharina Drazdiak
seniorrådgiver

Offentlige instanser

 • Sivilombudsmannens forebyggingsenhet
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Barneombudet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

NGO-forum for menneskerettigheter ved:

 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter
 • Atlas-alliansen
 • Baha'i samfunnet i Norge
 • Den norske advokatforeningens menneskerettighetsutvalg
 • Den norske Helsingforskomité
 • Den norske lægeforenings menneskerettighetsutvalg
 • Den norske Tibetkomité
 • Det norske menneskerettighetsfond
 • Det norske råd for kurdernes rettigheter (RKR)
 • Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg
 • Fellesrådet for Afrika
 • FIAN Food First Information Action Network
 • Flyktninghjelpen
 • FN-sambandet
 • FOKUS Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
 • Human Rights House Foundation
 • Human-Etisk Forbund
 • ICJ-Norge
 • International Society for Health and Human Rights
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Juss- Buss
 • Landsorganisasjonen (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Mellomkirkelig råd
 • Norges handicapforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
 • Norsk P.E.N
 • Norsk Psykologforenings menneskerettighetsutvalg
 • Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet
 • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
 • Plan Norge
 • Raftohuset
 • Redd Barna
 • Regnskogsfondet
 • SAIH
 • Stefanusalliansen
 • Støttekomiteen for Vest-Sahara
 • UNICEF Norge

Til toppen