Høring – uvektet kapitalandel

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til regler om uvektet kapitalandel.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.08.2016

Vår ref.: 15/3086

Etter Baselkomiteens anbefaling og EUs nye regler legges opp til å innføre et kvantitativt krav til uvektet kapitalandel under pilar I-reglene fra og med 1. januar 2018. Det pågår nå et arbeid for å beregne nivå og utarbeide definisjoner mv. for det kravet som skal innføres i EU for uvektet kapitalandel. Baselkomiteen sendte senest 6. april 2016 på høring et notat om revisjon av design og kalibrering av Basel III-regelverket om uvektet kapitalandel1).

Et krav til uvektet kapitalandel, slik det er foreslått av Baselkomiteen og slik EU legger opp til, er foreslått å gjelde som et supplerende kapitalkrav, og er ikke ment å erstatte kapitaldekningskravet som beregnes av risikovektet balanse mv. eller nåværende regler om det såkalte Basel I-gulvet. Enkelte land har allerede innført krav til uvektet kapitalandel, som et supplerende krav til kapitaldekningskravet.

Noen studier viser at uvektet kapitalandel kan være en bedre indikator på hvordan en bank klarer seg gjennom en krise enn å benytte risikovektet kapitaldekning2), og dermed kan bidra til å være en god «backstop» for det eksisterende kapitalkravregelverket. Det kan også bidra til å gjøre sammenligningen mellom bankenes kapitalnivåer mer transparent og forståelig. Baselkomiteen arbeider også med forslag til endringer i beregningsgrunnlaget for kredittrisiko for banker som benytter standardmetoden, samt forslag til en ny gulvregel for kapitalkrav (i nevneren) basert på den reviderte standardmetoden. Arbeidet kan bidra til styrkede internasjonale kapitalkrav, og slik at dagens Basel I-gulv vil kunne bli erstattet.

For å starte forberedelsene til innføringen av kommende supplerende krav i det internasjonale regelverket ba Finansdepartementet i brev 9. desember 2015 Finanstilsynet om å utarbeide et forslag til høringsnotat og forskriftsregler om uvektet kapitalandel, herunder definisjoner av teller og nevner i kapitalbrøken. Det ble også bedt om en vurdering av hvilket nivå det ville være hensiktsmessig å legge seg på for norske banker, kredittforetak og morselskap i finansforetak, herunder ev. differensiering mellom disse, gitt at et uvektet kapitalkrav innføres uten at det erstatter andre kapitalkrav.

Finanstilsynet har i høringsnotat 31. mars 2016 med utkast til forskriftsregler om uvektet kapitalandel vurdert hvilket nivå som bør gjelde for norske finansforetak og verdipapirforetak, samt hva som bør inngå i beregningen av kravet, gitt at det innføres før det endelige EU-regelverket er klart.

Departementet ber om merknader til vedlagte høringsnotat og forskriftsutkastet innen 5. august 2016. Ved fastsettelse av et krav til uvektet kapitalandel legger departementet opp til at dette settes på et nivå som i utgangspunktet ikke innebærer høyere kapitalkrav for norske institusjoner. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no, under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Finansdepartementet per e-post til: postmottak@fin.dep.no.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og hvis aktuelt forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater, virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer mv. som ikke er oppført på adressatlisten.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella E. Wassiluk
avdelingsdirektør1) http://www.bis.org/press/p160406.htm
2) Se for eksempel Haldane and Madouros (2012)

Alle departementene

 

 

 

Akademikerne

 

Fridtjof Nansens plass 6

0160 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

 

Postboks 1963 Vika

0125 OSLO

AktuarKonsulenters Forum

v/Sissel Rødevand, Actecan

Lofthus terasse 17 A

0588 OSLO

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Postboks 5 St. Olavs plass

0130 OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Banklovkommisjonen

 

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Bedriftsforbundet

 

Rådhusgata 5 b

0151 OSLO

Brønnøysundregistrene

   

8910 BRØNNØYSUND

Datatilsynet

 

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

 

Kr. Augusts gt 9

0164 OSLO

Den Norske Aktuarforening

 

Maridalsveien 91

0461 OSLO

Den norske Revisorforening

 

Postboks 2914 Solli

0230 OSLO

Direktoratet for økonomistyring

 

Postboks 7154 St. Olavs plass

0130 OSLO 

Econa

 

Postboks 1869 Vika

0124 OSLO

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

 

Postboks 1107 Sentrum

0104 OSLO

Finans Norge

 

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansforbundet

 

Postboks 9234 Grønland

0134 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening

 

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Finansmarkedsfondet,

Norges Forskningsråd

 

Postboks 2700 St.Hanshaugen

0131 OSLO

Finanstilsynet

 

Postboks 1187 Sentrum

0107 OSLO

Folketrygdfondet

 

Postboks 1845 Vika

0123 OSLO

Forbrukerombudet

 

Postboks 4597 Nydalen

0404 OSLO

Forbrukerrådet

 

Postboks 4594 Nydalen

0404 OSLO

Handelshøyskolen BI

   

0442 OSLO

Handelshøyskolen i Bodø

 

Mørkvedtråkket 30

8026 BODØ

Havtrygd Gjensidig Forsikring

 

Bontelabo 2

5003 BERGEN

Hovedorganisasjonen Virke

 

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

Huseiernes Landsforbund

 

Fred Olsens gt. 5

0152 OSLO

Høgskolen i Sørøst-Norge

(tidl. Telemark)

 

Kjølnes Ring 56

3918 PORSGRUNN

Høyskolen i Sogn og Fjordane

 

Postboks 133

6851 SOGNDAL

Initiativ for etisk handel

info@etiskhandel.no

Hausmanns gate 19

0182 OSLO

Kommunalbanken

 

Postboks 1210 Vika

0110 OSLO

Konkurransetilsynet

 

Postboks 439 Sentrum

5805 BERGEN

KS

 

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

 

Youngs gt. 11

0181 OSLO

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

Postboks 8048 Dep

0031 OSLO

Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

Naustdalsvegen 5

6800 FØRDE

Nasdaq OMX Oslo ASA

 

Postboks 443

0213 Oslo

Nordic Association of Electricity Traders (NAET)

c/o Nasdaq OMX Oslo ASA

Postboks 373

1326 LYSAKER

Nordic Trustee

 

Postboks 1470 Vika

0116 OSLO

Norges Bank

 

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norges Bondelag

 

Schweigaards gt. 34

0191 OSLO

Norges Eiendomsmeglerforbund

 

Parkveien 55

0256 OSLO

Norges Handelshøyskole

 

Helleveien 30

5035 BERGEN-SANDVIKEN

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

 

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

 

Postboks 1417 Vika

115 OSLO

Norges Juristforbund

 

Kristian Augusts gt. 9

0164 OSLO

Norges Kommunerevisorforbund

 

Postboks 1417 Vika

0115 OSLO

Norges Rederiforbund

 

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

Norges Røde Kors

 

Postboks 1 Grønland

0133 OSLO

Norges Skogeierforbund

 

Stortingsgt. 30

0160 OSLO

Norges Takseringsforbund

 

Fyrstikkalléen 20

0661 Oslo

Norsk Kapitalforvalterforening

c/o Advokatfirmaet BA-HR

Postboks 1524 Vika

0117 OSLO

Norsk Landbrukssamvirke

 

Postboks 9347 Grønland

0135 OSLO

Norsk Venture

 

Postboks 1730 Vika

0121 OSLO

Norsk Øko-Forum

 

Postboks 9070 Grønland

0133 OSLO

Norske Boligbyggelags Landsforbund

 

Postboks 452 Sentrum

0104 OSLO

Norske Finansanalytikeres Forening

 

Postboks 1276 Vika

0111 OSLO

Norske Forsikringsmegleres Forening

 

Postboks 1644 Vika

0119 OSLO

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

 

Postboks 1419 Vika

0115 OSLO

NOS Clearing ASA

 

Postboks 246 Sentrum

0103 OSLO

NTL-Skatt

Folkets Hus, Rom 504

Youngs gt. 11

0181 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

 

Postboks 5250 Majorstuen

0303 OSLO

Oslo Børs

 

Postboks 460 Sentrum

0105 OSLO

Pensjonskasseforeningen

 

Postboks 2417 Solli

0217 OSLO

Personskadeforbundet LTN

 

Hausmannsgate 19

0182 OSLO

Regjeringsadvokaten

 

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Regnskap Norge

 

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Riksadvokaten

 

Postboks 8002 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

 

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Skattebetalerforeningen

 

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skattedirektoratet

 

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skatterevisorenes Forening

c/o Skatt Nord – Bodø

v/Hilde Grethe Karlsen

Moloveien 20

8002 BODØ

Småbedriftsforbundet

 

Postboks 453 Sentrum

6401 MOLDE

Sparebankforeningen i Norge

 

Postboks 2521 Solli

0202 OSLO

Statens Pensjonskasse

 

Postboks 5364 Majorstuen

0304 OSLO

Statistisk sentralbyrå

 

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

 

Hansteensgt. 2

0253 OSLO

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

 

Postboks 720 Sentrum

0106 OSLO

Unio

 

Stortingsgt. 2

0158 OSLO

Universitetet i Agder

 

Servicebox 422

4604 KRISTIANSAND

Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet

Postboks 7800

5020 BERGEN

Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet

Postboks 6706

0130 OSLO

Universitetet i Tromsø

Det juridiske fakultet

 

9037 TROMSØ

Verdipapirfondenes Forening

 

Postboks 2524 Solli

0202 OSLO

Verdipapirforetakenes Forbund

 

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo

Verdipapirsentralen

 

Postboks 4

0051 OSLO

Virke Inkasso

 

Boks 2900 Solli

0230 Oslo

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

ØKOKRIM

 

Postboks 8193 Dep

0034 OSLO

Økonomiforbundet

 

Østregate 23

2317 HAMAR