Høringer

Høring – York-Antwerpen-reglene 2016

Etter sjøloven § 461 gjelder York-Antwerpen-reglene fra 1994 ved oppgjør av felleshavari. Det følger av sjøloven § 461 at dersom York-Antwerpen-reglene endres, kan Kongen fastsette at det er de nye reglene som gjelder. I 2016 ble York-Antwerpen-reglene endret. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at disse endrede reglene skal erstatte York-Antwerpen-reglene fra 1994.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2017

Vår ref.: 17/5017 EP HEA/HNY/bj

Høring – York-Antwerpen-reglene 2016      


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring spørsmål om å innta York-Antwerpen-reglene 2016 som et fravikelig utgangspunkt for oppgjør ved felleshavari etter sjøloven § 461.

York-Antwerpen-reglene gjelder oppgjør ved felleshavari: Om bord i et skip i havsnød kan det være lastet gods med ulike eiere. Det tradisjonelle eksempelet er last som kastes over bord for å forhindre at skipet synker. Da fordeles gjerne kostnaden mellom alle som har last om bord, slik at ikke eieren eller eierne av lasten som blir ofret i alles interesse, alene må bære tapet som derved oppstår.

York-Antwerpen-reglene fra 1994 regulerer ifølge sjøloven § 461 oppgjør ved felleshavari, med mindre partene har avtalt noe annet. Det følger videre av sjøloven § 461 at dersom York-Antwerpen-reglene endres, kan Kongen fastsette at det er de nye reglene som gjelder. 

I 2016 ble York-Antwerpen-reglene endret. Spørsmålet er om disse nye reglene bør erstatte 1994-reglene.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at York-Antwerpen-reglene 1994 erstattes av York-Antwerpen reglene-2016, og ber om høringsinstansenes syn på dette.

De økonomiske konsekvensene for næringslivet og det offentlige fremstår som usikre, blant annet fordi partene fortsatt vil stå fritt til å avtale andre ordninger enn det som følger av York-Antwerpen-reglene, jf. sjøloven § 461 første punktum. Høringsinstansene bes derfor også uttale seg om eventuelle økonomiske virkninger av forslaget. 

York-Antwerpen-reglene 2016 på engelsk og i norsk oversettelse er vedlagt.

Frist for å sende inn høringssvar er 30. november 2017.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til: lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med vennlig hilsen

Hans Kaiser (e.f.)
lovrådgiver

Håkon Nyhus
førstekonsulent

Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Nordisk Institutt for Sjørett
Regelrådet

Assuranceforeningen Skuld
CEFOR – The Nordic Association of Marine Insurers
Den norske Advokatforening
Dispasjør Bjørn Slaatten
Gard
Kystrederiene
NHO Logistikk og Transport
Norges Rederiforbund
Nordisk Skibsrederforening
Rederienes Landsforening - NHO Sjøfart