Høring — 1) om endringer i regnskapsregelverket for finansinstitusjoner og verdipapirforetak, og 2) om korrigerende bestemmelser i kapitaldekningsregelverket i forhold til nye internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)

Høringsfrist 1. oktober 2005

Resultat: 1) Forskrift 14. desember 2006 om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak 2) Forskrift 19. desember 2007 om endring av forskrift av 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Resultat: 1) Forskrift 14. desember 2006 om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak
2) Forskrift 19. desember 2007 om endring av forskrift av 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper


 

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3401 og 05/2632 FM GK

30.06.05

Høring – 1) om endringer i regnskapsregelverket for finansinstitusjoner og verdipapirforetak, og 2) om korrigerende bestemmelser i kapitaldekningsregelverket i forhold til nye internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)

1. Regnskapsregelverket for finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Departementet viser til at Kredittilsynet i brev av 21. juni 2005 har oversendt høringsnotat med forslag til forskriftsendringer når det gjelder spørsmål om adgang for finansinstitusjoner og verdipapirforetak til å anvende internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) i selskapsregnskapet.

Kredittilsynet viser til at høringsnotatet er utarbeidet med utgangspunkt i Kredittilsynets brev av 26. oktober 2004 til Finansdepartementet om anvendelsen av IFRS-forordningen. I tillegg er det i høringsnotatet tatt hensyn til departementets forslag til endringer i regnskapsloven for øvrig, jf Ot.prp. nr. 39 (2004-2005) av 17. desember 2005, som nylig er vedtatt og sanksjonert, jf også Innst. O. nr. 67 (2004-2005).

Departementet ber om uttalelser til de forhold og forslag Kredittilsynet tar opp i sitt høringsnotat.

2. Korrigerende bestemmelser i kapitaldekningsregelverket i forhold til nye internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)

Departementet viser til Kredittilsynet i brev av 21. juni 2005 har oversendt høringsnotat med forslag til forskriftsendringer om ovennevnte, samt en overgangsregel ved beregning av ansvarlig kapital for selskaper som nullstiller uamortiserte estimatavvik på pensjonsforpliktelser (den sk. ”korridoren”).

Kredittilsynet viser til at de foreslåtte korrigerende bestemmelsene i høringsnotatet gjennomfører forslagene i retningslinjene fra Den europeiske banktilsynskomitéen CEBS (Committee of European Banking Supervisors) 21. desember 2004 om filtre for tilsynsformål i bestemmelsene om ansvarlig kapital (Guidelines on prudential filters for regulatory capital). Forslagene til korrigerende bestemmelser gjennomførerer videre forslagene til korrigerende bestemmelser som vedrører beregning av den ansvarlige kapitalen som inngår i solvensmarginkapitalen utyarbeidet av arbeidsgruppen for regnskaps/pilar III under den europeiske forsikringstilsynskomitéen CEIOPS (Committee opf European Insurance and Occupational Pensions Supervisors).

Departementet ber om uttalelser til de forhold og forslag Kredittilsynet tar opp i sitt høringsnotat.

3.

Departementet ber om eventuelle merknader til forslagene innen 1. oktober 2005. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@finans.dep.no .

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Konkurransetilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Sjøassurandørenes Centralforening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen