Høring – Administrative sanksjoner ved overtredelse av EuVECA, EuSEF, ELTIF og pengemarkedsforordningen

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i verdipapirfondloven og AIF-loven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.12.2020

Vår ref.: 20/6008

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i verdipapirfondloven og AIF-loven. Forslaget gjelder gjennomføring av krav om administrative sanksjoner ved overtredelse av EuVECA- EuSEF-, ELTIF- og pengemarkedsfondsforordningene. Høringsnotatet inneholder forslag til regler om hvilke overtredelser av forordningene som bør kunne sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

Forslag om gjennomføring av forordningene i norsk rett har tidligere vært på høring. Det vedlagte høringsnotatet må også ses i sammenheng med tidligere høring om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv., sendt på høring av Finansdepartementet 21. april 2020.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 21.desember 2020. Departementet legger til grunn at berørte aktører vil ha mulighet til å gi innspill innen utløpet av fristen. Forslaget er av relativt begrenset omfang, og det er relativt få aktører som vil bli berørt av det. Prinsipielle spørsmål er tidligere behandlet i høringsnotatet av 21. april 2020 om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

For å avgi høringsuttalelse brukes den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden, ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets internettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.

ekspedisjonssjef

                                                                            Marianne Irgens

                                                                             avdelingsdirektør