Prop. 155 LS (2020–2021)

Endringer i verdipapirfondloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak) og samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om verdipapirfond og alternative investeringsfond

Finansdepartementet ber i proposisjonen om samtykke til innlemmelse av forordninger om europeiske ventruekapitalfond ((EU) nr. 345/2013 – EuVECA) og europeiske sosiale entreprenørskapsfond ((EU) nr. 346/2013 – EuSEF) med tilhørende endringer ((EU) 2017/1991), samt forordninger om europeiske langsiktige investeringsfond ((EU) 2015/760 – ELTIF) og pengemarkedsfond ((EU) 2017/1131 – MMF), i EØS-avtalen. Departementet foreslår at sistnevnte forordning gjennomføres i verdipapirfondloven, og at de øvrige forordningene gjennomføres i AIF-loven. I proposisjonen gjøres det videre en helhetlig vurdering av reglene i verdipapirfondloven og AIF-loven om Finanstilsynets virkemidler ved overtredelser, og departementet foreslår oppdaterte og nye regler om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i begge lovene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget