Historisk arkiv

Proposisjon om gjennomføring av EØS-rett og endringer i reglene om administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak i verdipapirfondloven og lov om alternative investeringsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til endringer i regelverket på fondsområdet. Forslaget gjennomfører flere forordninger om verdipapirfond og alternative investeringsfond, og gjennomgår og oppdaterer hvilke reaksjoner Finanstilsynet kan benytte seg av ved overtredelse.

- Forslaget legger til rette for et godt og effektivt fondsmarked. Forvaltere og investorer vil få større muligheter når de snart kan etablere nye typer fond. I tillegg sikres etterlevelsen og investorbeskyttelsen ytterligere når Finanstilsynet gis flere muligheter til å reagere effektivt og forholdsmessig på eventuelle overtredelser, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Dette er de viktigste punktene i forslaget:

Samtykke til og gjennomføring av fondsforordninger

Regjeringen ber om samtykke til innlemmelse av forordninger om europeiske venturekapitalfond ((EU) nr. 345/2013 – EuVECA) og europeiske sosiale entreprenørskapsfond ((EU) nr. 346/2013 – EuSEF) med tilhørende endringer ((EU) 2017/1991), samt forordninger om europeiske langsiktige investeringsfond ((EU) 2015/760 – ELTIF) og pengemarkedsfond ((EU) 2017/1131 – MMF), i EØS-avtalen.

Gjennom EuVECA-, EuSEF og ELTIF-forordningene har EU utviklet rettslige rammeverk for grensekryssende investeringsinstrumenter med mål om å lette tilgang på kapital for bestemte typer bedrifter. Næringslivet er avhengig av et velfungerende kapitalmarked for å kunne finansiere lønnsomme prosjekter til priser som reflekterer relevant risiko. Investeringer formidlet gjennom kapitalmarkedet kan spille en viktig rolle for finansieringen av blant annet oppstartsbedrifter og omstilling i næringslivet. EuVECA-forordningen er innrettet mot å fremme vekst og nyskaping i små og mellomstore bedrifter, mens EuSEF-forordningen skal øke fremveksten av foretak med et sosialt formål. ELTIF-forordningen er innrettet mot fond som investerer i prosjekter av en mer langsiktig karakter, som infrastruktur og forskning og utvikling. Forordningene gir forvalterne rett til å markedsføre denne typen fond i EØS-området. Finansdepartementet har foreslått at forordningene skal gjennomføres i AIF-loven.

Pengemarkedsfondsforordningen regulerer rentefond som investerer i verdipapirer med kort løpetid, og som har som strategi å tilby avkastning på linje med pengemarkedet. Dette er en viktig kilde til kortsiktig finansiering for finansforetak, bedrifter og myndigheter. Pengemarkedsfondsforordningen skal bidra til stabilitet i finansmarkedene i EU gjennom å forebygge fremtidig systemisk risiko og styrke investorvernet ved å gjøre pengemarkedsfondene mer robuste mot større innløsningskrav i krisetider. Pengemarkedsfond kan etter forordningen organiseres både som alternative investeringsfond og UCITS-fond. Finansdepartementet har foreslått at forordningen gjennomføres i verdipapirfondloven.

Gjennomføring av forordningene i norsk rett vil sikre like rammevilkår i hele EØS, og det er viktig for norske aktører at regelverket kommer på plass.

Finanstilsynets reaksjonsmuligheter ved overtredelse av fondsregelverket

I proposisjonen gjennomføres det videre en helhetlig vurdering av reglene i verdipapirfondloven og AIF-loven om Finanstilsynets adgang til å ilegge overtredelsesgebyr og ledelseskarantene. Formålet med endringene er å gi Finanstilsynet kompetanse til å reagere mot overtredelser med effektive og forholdsmessige tiltak for å sikre tilliten til finansmarkedet generelt, markedenes integritet, finansiell stabilitet og investorbeskyttelse. Endringene vil også kunne gi et bedre tilpasset og mer fleksibelt reaksjonssystem.