Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring anbefalingene fra en ekspertgruppe om organisering av helsetjenester knyttet til kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2015

Vår ref.: 12/3009

Anbefalingene står i del 2 av rapporten Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn.

Rapporten og høringsnotatet finner du på denne siden.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Frist for høringsuttalelse er 15. november 2015.

Spørsmål om forslagene kan rettes til Sjur Øverbø Andersen på e-post: soa@hod.dep.no .

Ekspertgruppen har i rapporten Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn ogsågitt anbefalinger omvilkår for endring av juridisk kjønn, som danner utgangspunkt for departementets lovforslag. Se egen høring om denne delen av saken: https://www.regjeringen.no/2423028.

 

Med vennlig hilsen    

Cathrine Meland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Sjur Øverbø Andersen
 
seniorrådgiver

Advokatforeningen

Amnesty International Norge

Akademikerne

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bioteknologirådet

Datatilsynet

DELTA

Den Norske Legeforening

Den norske jordmorforening

Departementene

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet for transpersoner (FTPN)

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen Helfo

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet,  IMDI

Jordmorforbundet NSF

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

JUSS-Buss

Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jussformidlingen i Bergen

Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet (LHBT-senteret)

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets høgskoler

Landets kommuner

Landets regionale helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Landets universiteter

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillings- diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Menneskerettsalliansen

Mental Helse Norge

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (Nakmi)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonalt senter for vold og traumatisk stress (NKVTS)

NAV

Norges forskningsråd

Norges Juristforbund

Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS)

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Rettspolitisk forening

Riksrevisjonen

Rådet for psykisk helse

Sametinget

SINTEF Helse

Skattedirektoratet

Skeiv ungdom

Skeiv Verden

SPEKTER

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Stensveen ressurssenter AS

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Trygderetten

Unio

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følg saken

 • 25.06.2015

  Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

  Høring | Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring et forslag til en ny lov om endring av juridisk kjønn. Forslaget skal gjøre det enklere å endre juridisk kjønn og innebærer blant annet at dagens krav om sterilisering og medisinsk behandling fjernes som vilkår for å få endre juridisk kjønn. Forslagene i høringsnotatet tar utgangspunkt i anbefalingene fra en ekspertgruppe i rapporten Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn. På noen områder skiller imidlertid departementets forslag seg fra ekspertgruppens anbefalinger.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 15.11.2015

 • 25.06.2015

  Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

  Høring | Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring anbefalingene fra en ekspertgruppe om organisering av helsetjenester knyttet til kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 15.11.2015

 • 10.04.2015

  Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn

  Rapport | Helse- og omsorgsdepartementet

  For første gang er helsetilbudet til mennesker med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori tema for et arbeid i regi av en offentlig nedsatt arbeidsgruppe i Norge.

 • 10.04.2015

  Ny rapport om juridisk kjønn

  Nyhet | Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok i dag en rapport om juridisk kjønn. En ekspertgruppe ledet av advokat Kari Paulsrud har gjennomgått vilkårene for endring av juridisk kjønn.