Høring - forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd - endring av forskriften til tjenestemannsloven

Forslag til ny bestemmelse i forskriften til tjenestemannsloven sendes på høring med høringsfrist 26. februar.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2013

Vår ref.: 12/810

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette ut på høring forslag til ny bestemmelse i forskrift 11. november 1983 nr. 1608 til lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjeneste­mannsloven) vedrørende midlertidig tilsetting.

I Prop. 111 S. (2011-2012) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 er omtalt at det skal etableres et forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd:

Forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd.
Regjeringen vil iverksette et forsøk med tilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med nedsatt arbeidsevne. Målgruppen for tiltaket er mottakere av arbeidsavklarings­penger. Unge skal prioriteres. Målet er blant annet at flere unge skal kunne få en varig forankring i arbeidslivet etter en periode på tiltak. Erfaringer viser at god oppfølging av både deltaker og arbeidsgiver betyr mye for å lykkes. Aktiv oppfølging vil derfor være en del av forsøket, og det vil være aktuelt å prøve ut ulike former for oppfølging. Arbeidsgivere og arbeidstakere skal følges tettere opp enn i eksisterende tiltak. Aktuelle tiltak vil være tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver, å koordinere samarbeid med for eksempel hjelpemiddelsentral og andre hjelpeinstanser, vurdere bruk av kompletterende virkemidler, og sikre god kommunikasjon med bedriften om arbeidsmiljø, progresjon for deltaker og tilpasninger underveis. Tiltaksdeltakerne skal kunne jobbe hel- eller deltid i inntil tre år og vil være midlertidig ansatt i denne perioden. Lønnen vil som regel være høyere enn nivået på arbeidsavklarings­penger, slik at tiltaksdeltakerne kommer bedre ut økonomisk ved å delta i forsøket. Arbeidsgiver får dekket deler av lønnskostnadene. Tiltaket skal utformes innenfor en kostnadsnøytral ramme. Reduksjonen i utgiftene til arbeidsavklaringspenger skal dels gå til tilskudd til arbeidsgiver, dels til oppfølging av arbeidsgiver og tiltaksdeltaker.

Forsøket starter opp i 2013 og vil gå over fem år. Det legges opp til 300 deltakere det første året og en øvre ramme på 500 deltakere. Det arbeides nå med den nærmere utformingen av forsøket. Det vil blant annet bli tatt stilling til i hvilke fylker prosjektet skal igangsettes. Hensynet til å sikre en god evalue­ring vil også legge føringer for utformingen av forsøket. Evalueringen vil ha som mål å gi svar på effekten på overgangen til arbeid av å delta på et slikt lønnstilskudd og om det kan ha noen uønskede bieffekter.”

Det fremgår således av dette at tiltaksdeltakerne skal være midlertidig tilsatt. Arbeids­miljøloven har i § 14-9 (1) bokstav d en hjemmel for midlertidig tilsetting av deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Tilsatte i staten omfattes ikke av denne bestem­melsen, men av bestemmelsene i tjenestemanns­loven og lovens forskrift. Det er fastsatt at arbeidstakere som deltar i midlertidige arbeidsmarkedstiltak eller attføringstiltak som helt eller delvis finansieres over stats­budsjettet, er unntatt fra tjenestemannsloven. Vi viser til § 1 nr. 1 bokstav B i forskriften til tjenestemannsloven. Disse omfattes derfor av arbeidsmiljølovens regler, også den nevnte hjemmel for midlertidig tilsetting. Imidlertid er det samme sted fastsatt at arbeidstakere som tilsettes i ordinær stilling med lønnstilskudd, likevel ikke er unntatt fra tjeneste­manns­loven. Dette vil gjelde for den aktuelle gruppe tiltaksdeltakere. I tjenestemanns­loven finnes ingen egen hjemmel for midlertidig tilsetting av deltakere i arbeids­markeds­tiltak.

For å få gjennomført forsøket også i statlig sektor, er det derfor nødvendig å vedta en hjemmel for midlertidig tilsetting i forskriften til tjenestemanns­loven. Denne må åpne for midlertidig tilsetting i staten i forbindelse med forsøket om arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd. Dersom dette ikke gjøres vil ikke statlige virksomheter kunne delta i forsøket. Dette i motset­ning til kommunal og privat sektor. Bestemmelsen kan gjøres snever, slik at det ikke dermed etableres en hjemmel for midlertidig tilsetting ut over det forsøket som nå starter opp.

Utkast til ny bestemmelse i forskriften til tjenestemannsloven:

§ 5c. Særregler for tiltaksdeltakere med nedsatt arbeidsevne.

Tiltaksdeltaker med nedsatt arbeidsevne i forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd kan tilsettes midlertidig for en periode av inntil tre år.

Bestemmelsen trer i kraft straks.

Nåværende § 5c i forskriften, med særregler for visse typer tiltaksdeltakere, foreslås samtidig opphevet, da de forskrifter som paragrafen viser til, ble opphevet 1. januar 2009 og 7. desember 2011.

Vi ber om høringsinstansenes merknader senest innen 26. februar 2013. Merknader bes også sendt elektronisk til ega@fad.dep.no.

 

Med hilsen

 

Merethe Foss Liverud (e.f.)
statens personaldirektør

Yvonne Larssen
avdelingsdirektør

 

Statsministerens kontor
Departementene
LO Stat
Unio
Akademikerne
YS Stat

Til toppen