Høring av endringene i klimakvoteloven og -forskriften

Miljøverndepartementet viser til EFTAs Overvåkingsorgans (ESA) beslutning av 16. juli 2008 hvor det kreves enkelte justeringer i det norske kvotesystemet før Norges plan for tildeling av kvoter kan godkjennes, kvoter kan utstedes og det norske kvotesystemet kan kobles sammen med det europeiske.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.11.2008

Vår ref.: 200703933

Miljøverndepartementet viser til EFTAs Overvåkingsorgans (ESA) beslutning av 16. juli 2008 hvor det kreves enkelte justeringer i det norske kvotesystemet før Norges plan for tildeling av kvoter kan godkjennes, kvoter kan utstedes og det norske kvotesystemet kan kobles sammen med det europeiske.

Regjeringen har besluttet å imøtekomme ESAs beslutning, og sender med dette på høring et utkast til nødvendige lov- og forskriftsendringer.

Vedlagt følger et høringsbrev knyttet til lovendringene, et høringsbrev knyttet til forskriftsendringene, samt miljø- og utviklingsministerens samtykke til å fravike utredningsinstruksens krav om høringsfristens lengde. Av hensyn til fremdriften i saken settes høringsfristen til fredag 7. november 2008.

Med hilsen

Ingvild Andreassen Sæverud (e.f.)
avdelingsdirektør
Dag Svarstad
rådgiver

 

Høringsfristen er satt til 7. november 2008. Les begrunnelsen for den korte høringsfristen.

Forvaltningsorganer mv.
Departementene
Statsministerens kontor
Sametinget
Statens forurensningstilsyn
Toll- og avgiftsdirektoratet
Skattedirektoratet
Norges vassdrags- og energiverk
Oljedirektoratet
Konkurransetilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Kystdirektoratet
Fiskeridirektoratet
Avinor
Statistisk Sentralbyrå
Forbrukerrådet
Statens institutt for forbruksforskning
Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)
Enova SF
Statkraft SF
Statens helsetilsyn
Statens landbruksforvaltning
Direktoratet for naturforvaltning
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statskonsult
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Datatilsynet

Forskningsinstitusjoner o.l.
Norges Forskningsråd
Chr. Michelsens institutt
CICERO Senter for klimaforskning
ECON Analyse AS
Frischsenteret
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
SINTEF
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for skogforskning (Skogforsk)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Jordforsk
Havforskningsinstituttet
MARINTEK
Det norske meteorologiske institutt
Transportøkonomisk institutt
Teknologisk institutt
OM Technology Energy Systems AS
Det norske Veritas
Institutt for energiteknikk (IFE)
Institutt for strategisk analyse (INSA)
Fridtjof Nansens institutt
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Norges landbrukshøgskole

Ideelle organisasjoner
Norges Naturvernforbund
Natur og ungdom
Norges Miljøvernforbund
Miljøstiftelsen Bellona
Zero Emission Resource Organization
Verdens Naturfond WWF Norge
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
Worldwatch Institute Norden
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Forum for utvikling og miljø
Europabevegelsen i Norge
Nei til EU

Nærings- og interesseorganisasjoner, finansinstitusjoner o.l.
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norsk Industri
Energibedriftenes Landsforening (EBL)
Oljeindustriens landsforening (OLF)
Transportbrukernes fellesorganisasjon
Byggenæringens landsforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Norsk fjernvarmeforening
Kjelforeningen – Norsk energi
Norsk renholdsverkforening
Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
Markedskraft AS
Skandinavisk Kraftmegling
Nord Pool ASA
Rådgivende Ingeniørers Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Oslo Børs ASA
Norges Bank
PricewaterhouseCoopers Finance Advisors AS
Den Norske Forsikringsforening
Norges Rederiforbund
Rederienes Landsforening
Norges Automobilforbund (NAF)
Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA)
Norges Lastebileierforbund
Bilimportørenes Landsforening
Bensinforhandlernes bransjeforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Skogeierforbund/Norskog
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Kommunenes Sentralforbund

Arbeidstakerorganisasjoner
Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF)
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF)
Det norske maskinistforbund

Bedrifter
Norcem A/S
Fundia Armeringsstål A/S
Ruukki Norge AS
Verdalskalk A/S
Glava AS
Maxit AS
APS Norway
Wienerberger AS Bratsberg Teglverk
SMA Mineral AS (Mokado)
SMA-Magnesium AS, Hydro Porsgrunn Industripark
Borgestad fabrikker
AS Rockwool
Oleon Scandinavia AS
Troll Gassanlegg Kollsnes
Dynea ASA Lillestrøm
Hydro Polymers Rafnes
Borealis AS Bamble
Gassco Kårstø
Norsk Hydro ASA
Elkem AS
Noretyl AS Rafnes
Sør-Norge Aluminium AS Husnes
Thamshavn verk AS
Rio Doce Manganese Norway A/S
Eramet Norway A/S
Tinfos Jernverk AS
Tinfos Titan og Iron KS Tyssedal
Bjølvefossen AS
Rana Metall KS
Fesil ASA
Finnfjord Smelteverk AS
Saint Gobain Ceramic Materials AS
Yara International ASA
Orkla Exolon KS Orkanger
Peterson AS
AS Falconbridge Nikkelverk
Södra Cell Tofte
Borregaard Industries Ltd
Nordic Paper AS
Norske Skog ASA
Forestia AS
Hurum Fabrikker
Huntonit AS
Hellefoss AS
Hunsfos Fabrikker AS
Glomma Papp AS
Gasnor AS
Kronos Titan AS
StatoilHydro ASA
BKK Produksjon AS
Esso Norge AS
Conoco Phillips Norge
A/S Norske Shell
Talisman Energy Norge AS
Marathon Petroleum Company
BP Norge AS
Egersund Sildeoljefabrikk AS
Hustadmarmor A/S
Pertra ASA
Celsa Armeringsstål AS
Norfrakalk AS
Owens-Corning Fiberglas Norway AS
Karmsund Fiskemel AS
Nordsildmel AL
Welcon AS
Måløy Sildoljefabrikk AS
Bodø Sildoljefabrikk AS
Denofa AS
Eidsiva Servicepartner
BKK Varme AS
Mo Fjernvarme AS
Agder Energi
Viken Fjernvarme AS
Drammen Fjernvarme
Bærum Fjernvarme
Trondheim Energiverk Fjernvarme AS
Fjernvarme Øst
Naturkraft AS