Forsiden

Høring av endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i akuttmedisin-forskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.11.2019

Vår ref.: 19/3461

Høring av endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i akuttmedisin­forskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten.

Departementet ber om merknader innen 19. november 2019.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer:

www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-akuttmedisinforskriften-og-flere-forskrifter-som-gjelder-allmennlegetjenesten/id2665969/

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Spørsmål til forslaget kan rettes til seniorrådgiver Liv Bagstevold på e-post lib@hod.dep.no eller seniorrådgiver Bente M. Sande på e-post bms@hod.dep.no          

Med hilsen

Petter Øgar (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Maren Skaset

avdelingsdirektør

Akademikerne

Apotekforeningen

Blå Kors Norge

Datatilsynet

De allmennmedisinske forskningsenheter (Sør, Vest, Midt og Nord)

DELTA

Den norske legeforening

Den norske jordmorforeningen

Departementene

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Det Norske Diakonforbund

Diakonhjemmet Sykehus

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum - FORF

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Helsedirektoratet

Helseklage

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Hørselshemmedes Landsforbund

Ivareta Pårørende berørt av rus

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Mental helse

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap - KoKom

Landets fylkesmenn

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets politidistrikt

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglige utdanninger)

Landets pasient- og brukerombud

Landets universiteter

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Luftambulansetjenesten ANS

Lufttransport AS

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

NOKUT

Norsk folkehjelp

Norsk legevaktforum

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Luftambulanse A/S

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

PARAT Helse

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Private sykehus

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Røde kors

SAFO

Sametinget

SPEKTER

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Sysselmannen på Svalbard

UNIO

Utdanningsforbundet

VIRKE

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)