Høring av endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i opplæringsloven. Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste tilbudet om karriereveiledning i fylkeskommunen. Departementet foreslår at plikten til å tilby karriereveildning reguleres i opplæringsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.11.2019

Vår ref.: 19/4199

Høring – Forslag til endringer  i opplæringslova – Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i opplæringsloven.

Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste tilbudet om karriereveiledning i fylkeskommunen. Departementet foreslår at plikten til å tilby karriereveildning reguleres i opplæringsloven.

Forslaget er en oppfølging av Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner. I meldingen ble det varslet at regjeringen vil overføre tilskuddet til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning til fylkeskommunene. Karriereveiledning er i dag ingen lovfestet oppgave. Meldingen varsler at regjeringen vil vurdere en lovfesting av karriereveiledning som et fylkeskommunalt ansvar.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2666409 .

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 29. november 2019.

 

Med hilsen 

Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør                                                          Jan Ellertsen
                                                                                         Spesialrådgiver

 

 • Abelia
 • Aftenskolen Høyres Studieforbund
 • Akademikerne
 • Akademisk Studieforbund
 • Akershus fylkeskommune
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Norge
 • AOF Østfold
 • Arbeid og inkludering
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bjørknes høyskole
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Buskerud fylkeskommune
 • Bårdar Akademiet AS
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • Delta
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
 • Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Folkehelseinstituttet
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Forsvarsdepartementet
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Fremskrittspartiets Studieforbund
 • Frivillighet Norge
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hald Internasjonale Senter
 • Handelshøyskolen BI
 • Hedmark fylkeskommune
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hordaland fylkeskommune
 • Hordaland helsefagskole
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Høyskolen Kristiania
 • Idrettens Studieforbund
 • Imageakademiet
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
 • International Stunt Academy as
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Karmsund videregående skole
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetanse Norge
 • Kristelig Folkepartis Studieforbund
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunst og Design College
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Levanger Fagskole
 • Lofoten maritime fagskole
 • Lofoten reiselivfagskole
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Menighetsbibelskolen
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkens Studieforbund
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Nordland fagskole i helse-og sosialfag
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges Dansehøyskole
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges yrkesakademi
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk fagskoleråd
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oppland fylkeskommune
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Pilot Flight Academy AS
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rådgiverforum Norge
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Sámi Oahppolávdegoddi/Samisk Studieutvalg
 • Samisk høgskole
 • Senterpartiets Studieforbund
 • Skolelederforbundet
 • Skrivekunstakademiet
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stjørdal fagskole
 • Studieforbundet Folkeuniversitetet
 • Studieforbundet natur og miljø
 • Studieforbundet næring og samfunn
 • Sørlandets fagskole
 • Telemark fylkeskommune
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Troms fylkeskommune
 • Trondheim fagskole
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • Venstres studieforbund
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold fylkeskommune
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Ytre Namdal fagskole
 • Østfold fylkeskommune
 • Ålesund kunstfagskole