Høringer

Høring av forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under universitets- og høyskoleloven

Justis- og politidepartementet har initiert en prosess for å få akkreditert fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) som høyere utdanning etter universitets- og høyskoleloven. Søknad om akkreditering behandles av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Kunnskapsdepartementet har sendt utkast til forskrift om delvis innlemming av KRUS under universitets- og høyskoleloven på høring med forbehold om at NOKUT akkrediterer nevnte utdanning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.08.2011

Vår ref.: 201001648

Høring av forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under universitets- og høyskoleloven


Departementet sender med dette utkast til forskrift om delvis innlemming av KRUS under universitets- og høyskoleloven på høring. Utkast til forskrift følger vedlagt.

Justis- og politidepartementets (JD) har initiert en prosess for å få akkreditert fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter som høyere utdanning etter universitets- og høyskoleloven. Søknad om akkreditering er nå til behandling av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Utkastet til forskrift sendes på høring med forbehold om at NOKUT akkrediterer nevnte utdanning.

En akkreditering av fengselsbetjentutdanningen som høyere utdanning vil i utgangspunktet innebære at hele universitets- og høyskoleloven kommer til anvendelse på KRUS. JD har pekt på at det foreligger særlige forhold ved KRUS som tilsier at dette er lite hensiktsmessig, og at bare deler av lovens bestemmelser bør komme til anvendelse på KRUS. Universitets- og høyskoleloven § 1-2 tredje ledd åpner for at Kongen kan fastsette unntak for enkelte deler av loven. Slike unntak er i dag blant annet fastsatt i forskrift for Politihøyskolen og for Forsvarets høyskoler.

Om høringsforlaget

Departementet legger i høringsforslaget opp til at lovens generelle bestemmelser om faglig frihet og ansvar, kvalitetssikring og faglige fullmakter skal komme til anvendelse.

JD viser til at ved å være student ved KRUS blir man også tilsatt i kriminalomsorgen, slik at bestemmelser i tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, straffegjennomføringsloven mv. kommer til anvendelse. Disse reglene passer ikke godt med en del av universitets- og høyskolelovens bestemmelser om bl.a. opptak, eksamen, utestengning og ansettelse, slik at det foreslås unntak for disse. JD viser også til at KRUS har andre styringsordninger og -strukturer enn universiteter og høyskoler, slik at det også er nødvendig med unntak fra disse bestemmelsene.

Det foreslås at universitets- og høyskolelovens bestemmelser om egenbetaling ikke skal komme til anvendelse. JD viser til at studentene på KRUS er tilsatt med lønn under hele utdanningen, og at det er lang tradisjon for å kreve en viss egenbetaling for enkelte typer undervisningsmateriell.  Vi viser til at departementets forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler åpner for at det kan kreves betaling for reelle kostnader til læremidler, og vi legger til grunn at hensynene bak gratisprinsippet også vil gjelde for studentene på KRUS.

Vi ber om høringsuttalelser innen 19. august 2011. Vi ber også høringsinstansene oversende utkastet til forskrift til tilknyttede virksomheter som kan ha interesse av å uttale seg.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Erling H. Dietrichson
seniorrådgiverKopi med vedlegg: Justis- og politidepartementet

Høringsutkast
Forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler


§ 1. Formål og virkeområde
Forskriften gjør lov om universiteter og høyskoler delvis gjeldende for Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Formålet er å sidestille KRUS med øvrige institusjoner som loven gjelder for, med hensyn til faglige fullmakter m.m.

§ 2. Definisjoner
Der loven gir myndighet til departementet, forstås i denne forskrift Justis- og politidepartementet i saker etter loven § 3-2 annet ledd,§ 3-6 femte ledd og § 12-2. Der loven gir myndighet til styret, forstås i denne forskrift Kriminalomsorgens sentrale forvaltning. Der loven gir myndighet til rektor, forstås i denne forskrift direktøren ved KRUS.

§ 3. Bestemmelser som skal gjelde for Kriminalomsorgens utdanningssenter
Følgende bestemmelser i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler skal gjelde for Kriminalomsorgens utdanningssenter:

Kapittel 1: §§ 1-1 til 1-7.
Kapittel 2: §§ 2-1 til 2-2.
Kapittel 3: §§ 3-1 til 3 -6, § 3-8, § 3-9 nr. 5 og § 3-11.
Kapittel 4: §§ 4-1 til 4-4.
Kapittel 5: §§ 5-2 og 5-3.
Kapittel 6: §§ 6-1 til 6-2, § 6-3 tredje og sjette ledd, § 6-4 og §§ 6-5 til 6-7.
Kapittel 7: § 7-6 tredje ledd.
Kapittel 12: §§ 12-1 til 12-4.

§ 4. Ikraftsetting
Forskriften trer i kraft xxx 2011.

 

Akademikerne
Fellesorganisasjonen
Finansdepartementet
Kriminalomsorgens lederforbund
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kriminalomsorgens yrkesforbund
Kriminalomsorgsregionene
LO
NOKUT
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk presseforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Politihøgskolen
Sosialistisk opplysningsforbund
Steinerskolen i Norge
UNIO
Universitets- og høgskolerådet
YS