Høring av forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under universitets- og høyskoleloven

Justis- og politidepartementet har initiert en prosess for å få akkreditert fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) som høyere utdanning etter universitets- og høyskoleloven. Søknad om akkreditering behandles av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Kunnskapsdepartementet har sendt utkast til forskrift om delvis innlemming av KRUS under universitets- og høyskoleloven på høring med forbehold om at NOKUT akkrediterer nevnte utdanning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.08.2011

Justis- og politidepartementet har initiert en prosess for å få akkreditert fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) som høyere utdanning etter universitets- og høyskoleloven. Søknad om akkreditering behandles av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Kunnskapsdepartementet har sendt utkast til forskrift om delvis innlemming av KRUS under universitets- og høyskoleloven på høring med forbehold om at NOKUT akkrediterer nevnte utdanning.
(19.05.2011)

_________________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil, 88 kB)

Forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under universitets- og høyskoleloven – høringsutkast (PDF-fil, 62 kB)


Høringsbrevet og utkast til forskrift vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


_________________________________________________________________________________

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
ble fastsatt ved kgl.res. av 26. oktober 2012. Forskriften er publisert på Lovdata.