Høring av to forskrifter til ny barnevernslov

Forskrift om fosterhjem. Forskrift om Bufetats saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.02.2023

Vår ref.: 22/3743

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring to forskrifter til ny barnevernslov. Ny barnevernslov ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og er forventet å tre i kraft 1. januar 2023. Utkast til forskrifter som følger vedlagt gjelder henholdsvis revidert forskrift om fosterhjem og ny forskrift om saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen. Sistnevnte forskrift inkluderer revisjon av dagens forskrift om Bufetats rett til å kreve egenandel fra kommunen, og omfatter også rammer for Bufetats økonomiske ansvar.

Departementet ber høringsinstansene om å behandle høringsnotatene hver for seg, og at uttalelsen utformes slik at det skilles tydelig mellom høringsnotatene.

Forskrift om fosterhjem

I ny barnevernslov er fosterhjem synliggjort som tiltak i et eget kapittel 9 i loven, og flere gjeldende forskriftsbestemmelser er inntatt i kapittelet. Formålet med forskriftsforslaget som sendes på høring er å revidere gjeldende forskrift i samsvar med lovendringene som trer i kraft 1. januar 2023, samt å forenkle og tydeliggjøre gjeldende rett. Både barnevernstjenesten og fosterforeldre har ansvar for at barn i fosterhjem får et trygt og godt hjem med forsvarlig omsorg. Forskriftsforslaget skal tydeliggjøre forholdet mellom barnevernstjenestens og fosterforeldrenes ansvar. Forslaget til revidert fosterhjemsforskrift viderefører i stor grad gjeldende rett, men det foreslås også noen nye bestemmelser, noen presiseringer av gjeldende rett og noen materielle endringer, blant annet ny formålsbestemmelse, ny bestemmelse om virkeområde og krav til at det utarbeides en plan for barnevernstjenestens oppfølging av fosterfamilien. Det er også inntatt et eget kapittel om fosterforeldrenes ansvar, herunder utøvelse av omsorg, informasjonsplikt og taushetsplikt

Det tas sikte på at ny fosterhjemsforskrift vil tre i kraft i løpet av våren 2023. Departementet vil komme tilbake til revidering av både fosterhjemsavtalen og retningslinjer for fosterhjem.

Forskrift om Bufetats saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen

Forskriften ble varslet i Prop. 133 L (2020-2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven der det fremgår at departementet vil utarbeide en forskrift som skal utdype rammene for Bufetats saksbehandling. Formålet med forskriften er å bidra til bedre samhandling mellom Bufetat og kommunen gjennom en mer enhetlig forståelse av ansvarsdelingen. Forskriften skal utfylle lovens bestemmelser og gi tydeligere rammer for Bufetats oppgaver og ansvar i grenseflaten mot kommunen. Forskriften omhandler blant annet Bufetats utøvelse av bistandsplikten. Forskriften gir også bestemmelser om Bufetats saksbehandling ved tilbud om tjenester og tiltak som ikke omfattes av bistandsplikten. Videre forskriftsfestes rammene for Bufetats økonomiske ansvar og Bufetats rett til å kreve egenbetaling fra kommunen.

Forskriftens bestemmelser er i hovedsak en kodifisering av gjeldende rett som fremgår av forarbeider og rundskriv. Forskriften bygger på avklaringer i Prop. 106 L (2012-2013), som omhandlet evaluering av forvaltningsreformen fra 2003, Prop. 73 (2016-2017) om barnevernsreformen og Prop. 133 L (2020-2021) om ny barnevernslov. Forskriften inkluderer også presiseringer som fremgår av Betalingsrundskrivet[1], og vil delvis erstatte dette rundskrivet. Departementet arbeider parallelt med en ny versjon av Betalingsrundskrivet.

Forslaget utfyller ny barnevernslov som skal tre i kraft 1. januar 2023. Departementet tar sikte på at forskriften skal tre i kraft i løpet av våren 2023.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringsfristen for begge forskriftene er 18. februar 2023. Høringsnotatene er også lagt ut på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Eventuelle spørsmål knyttet til høringsnotatene kan rettes til:

Forskriften om fosterhjem: Bethina Jørgensen, telefon 22 24 24 46, eller epost: Bethina.Jorgensen@bfd.dep.no

Forskrift om Bufetats saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen: Elisabeth Solberg Halvorsen, telefon 22 24 25 58, eller epost: Elisabeth-Solberg.Halvorsen@bfd.dep.no

Med hilsen

Erik Bolstad Pettersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

Arja Vara Skogholt

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

[1] Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernsmyndigheter – herunder om betalingsordninger i barnevernet (Betalingsrundskrivet).

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufetat region Midt-Norge

Bufetat region nord

Bufetat region sør

Bufetat region vest

Bufetat region øst

Barneombudet 

Datatilsynet

Diakonhjemmet Høgskole

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helseregionene (5)

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kompetanse Norge

Kriminalomsorgsdirektoratet

Krisesentersekretariatet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nord universitet

Norges forskningsråd (NFR)

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

OsloMet - storbyuniversitetet

Pasient- og brukerombudene

Politidirektoratet

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Samisk høgskole

Sekretariatet for konfliktrådene

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Statens barnehus Bergen

Statens barnehus Bodø

Statens barnehus Hamar

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Moss

Statens barnehus Oslo

Statens barnehus Sandefjord

Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Trondheim

Statens barnehus Tromsø

Statens barnehus Ålesund

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalterne

Sysselmannen på Svalbard

Trygderetten

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

VID vitenskapelige høgskole

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudet

Alle landets kommuner

Alle landets fylkeskommuner

Longyearbyen lokalstyre

Abelia

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barn av rusmisbrukere - BAR

Batteriet Oslo

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

Familiekanalen

Fellesorganisasjonen

Forandringsfabrikken

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen 

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (Frk)

Frelsesarmeen

Forum for barnekonvensjonen

Hovedorganisasjonen Virke

Ideelt barnevernsforum

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB)

KS

Kristne friskolers forbund

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Lærernes Yrkesforbund

Mental Helse Ungdom

MiRA ressurssenter fsakenjor kvinner med minoritetsbakgrunn

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

OMOD – Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

Press – Redd Barna Ungdom

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Redd Barna

Rådet for psykisk helse

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

SOS-barnebyer

Steinerskoleforbundet

Stendi

Stiftelsen Fontene

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Rettferd for taperne

Taternes landsforening

Uni Research

UNICEF Norge

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet

Velferdsalliansen

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)