Høring av forslag om endring av kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven). Departementet foreslår at kulturminnelovens bestemmelse i § 4 annet ledd endres slik at grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner settes til 1917.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.08.2017