Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslag om endring av kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven). Departementet foreslår at kulturminnelovens bestemmelse i § 4 annet ledd endres slik at grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner settes til 1917.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.08.2017

Vår ref.: 16/2415

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven).

Departementet foreslår å endre bestemmelsen i kulturminneloven § 4 annet ledd slik at grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner settes til 1917.

Høringsnotatet finner du lenger ned på denne høringssiden.

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar, som du finner nedenfor. Dersom det skulle by på problemer kan høringssvar i stedet sendes til [email protected].

Alle kan avgi høringssvar. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemmer e.l. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert.

Departementet ber om eventuelle merknader til forslaget innen mandag 7. august 2017.

Med hilsen

Einar Holtane (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kristine Oftedal Nicolaisen
rådgiver

Akershus fylkeskommune
Arran - Lulesamisk senter
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- og likestillingsdepartementet
Buskerud fylkeskommune
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Forbundet Kysten
Foreningen Fredet
Fortidsminneforeningen
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunens sentralforbund
Kulturdepartementet
Universitetet i Oslo Kulturhistorisk museum
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljødirektoratet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordisk Samisk Institutt
Nordisk Samisk Institutt
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norsk Forening for Fartøyvern
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk Kulturarv
Norsk Kulturforum
Norsk kulturminnefond
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Oppland fylkeskommune
Pitesamisk senter
Riddu Duottar Museum
Rogaland fylkeskommune
Saemien Sitje
Samenes Folkeforbund
Samens Landsforbund
Samerådet
Samisk høgskole
Samisk kultursenter
Samisk museumslag
Senter for nordlige folk
Sijti Jarnge - Samisk kultur- og utviklingssenter
Skoltene i Norge
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Tromsø Museum
Universitetet i Tromsø
Varanger Samiske Museum
Vardobaiki Samiske Senter
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Østsamene i Neiden