Prop. 42 L (2017–2018)

Endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner)

I denne proposisjonen foreslår Klima- og miljødepartementet endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. Forslaget gjelder endring av kulturminneloven § 4 andre ledd, slik at grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner settes til år 1917.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget