Høring av forslag om fritak for eiendomsskatt på visse utmarksområder og bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.06.2012

Vår ref.: 11/702 SL MP/KR

Høring av forslag om fritak for eiendomsskatt på visse utmarksområder og bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer

 

Finansdepartementet sender på høring:

1. Forslag om fritak for eiendomsskatt på lavproduktive grunneiendommer i statlig eie, og nasjonalparker og naturreservat, uansett eierskap.
2. Forslag om at kommuner som ønsker det kan bruke formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer.

Vedlagte høringsnotat er også lagt ut på departementets hjemmeside:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer.html?id=1832

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemmer og organisasjoner mv.

Frist for merknader til høringsforslaget er 26. juni 2012. Finansdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

Departementet vil senere sende ut høringsnotat vedrørende eiendomsskatt på maskiner og annet tilbehør til verk og bruk, jf. Prop. 1 LS (2011-2012) pkt. 27.2.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør
                                                               Liv Jægersborg
                                                               seniorrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Aksjonærforeningen Postboks 1963 Vika 0125 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Energi Norge Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
Foreningene Næringseiendom Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO
Greenpeace Norge Peder Claussøns gate 1 0165 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens g. 5 0152 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA) Postboks 1148 Sentrum 0104 OSLO
Miljøstiftelsen Bellona Postboks 2141 Grunerløkka 0505 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Eiendomsmeglerforbund Parkveien 55 0256 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges Huseierforbund Universitets g. 20 0162 OSLO
Norges Hytteforbund Arbinsg. 1 0253 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 OSLO
Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norges TakseringsForbund Fyrstikkalleen 20 0661 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
NORSKOG Postboks 123 Lilleaker 0216 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skogbrukets Landsforening Postboks 5496 Majorstuen 0305 OSLO
Småbedriftsforbundet Postboks 453 Sentrum 6401 MOLDE
Småkraftforeninga Postboks 123 Lilleaker 0216 OSLO
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
WWF-Norge Verdens Naturfond Postboks 6784 St. Olavs pl. 0130 OSLO

 

Til toppen