Høring av forslag til endringer i ligningsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2012

Vår ref.: 11/4129 SL MT/rla

Høring av forslag til endringer i ligningsloven

 

Finansdepartementet sender på høring forslag om to endringer i ligningsloven.

Departementet foreslår å gjeninnføre bestemmelsen om at tilleggsskatt skal ilegges med redusert sats på 15 prosent når de uriktige eller ufullstendige opplysningene gjelder poster i selvangivelsen som er oppgitt ukrevet av arbeidsgiver eller andre tredjeparter med opplysningsplikt etter ligningsloven kapittel 6. Videre foreslås å oppheve bestemmelsene om at skattyter i visse situasjoner mister retten til å klage på ligningen.

Forslagene er blant de tiltakene departementet varslet i Prop. 1 LS 2011-2012 for å styrke skattyternes rettssikkerhet.

Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på departementets nettside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?id=216.

 Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser settes til 16. mars 2012. Vi ber om at
 
høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                             Håvard Lyngmo
                                                             seniorrådgiver
Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Henrik Ibsensgt 100 0255 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Hovedorganisasjonen Virke  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgaten 2 0158 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
Økonomiforbundet Østregate 23 2317 HAMAR

Til toppen