Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. Endringene gjelder hovedsakelig forenklinger i organiseringen av vannforvaltningsarbeidet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2018