Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. Endringene gjelder hovedsakelig forenklinger i organiseringen av vannforvaltningsarbeidet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2018

Vår ref.: 12/3974

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. Endringene gjelder hovedsakelig forenklinger i organiseringen av vannforvaltningsarbeidet.

Det foreslås at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven. En slik frakobling fra plan- og bygningsloven medfører at de fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndigheter ikke lenger skal ha en formell rolle i arbeidet. Det foreslås at utvalgte fylkesmenn får ansvaret for å koordinere det forberedende regionale arbeidet, mens Miljødirektoratet i samråd med øvrige berørte direktorater utarbeider og sørger for høring av oppdaterte vannforvaltningsplaner, og oversender tilrådning til Klima- og miljødepartementet.

Det foreslås videre at en hjemmel for forskriften tas inn i naturmangfoldloven, og at naturmangfoldloven dermed erstatter plan- og bygningsloven som en av de tre hjemmelslovene for vannforskriften. Videre foreslås enkelte justeringer for å bringe vannforskriften mer i samsvar med vanndirektivet.

Liste over høringsinstanser følger nedenfor. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater, tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Frist for høringsinnspill er 15. januar 2018.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Ved tekniske problemer kan innspill med referanse 12/3974 i stedet sendes pr. e-post til postmottak@kld.dep.no.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

 

Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Sametinget

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Miljødirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Kystverket
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Mattilsynet
Landbruksdirektoratet
Vegdirektoratet
Jernbanedirektoratet
Direktoratet for mineralforvaltning
NGU

Fylkesmennene

Vannregionmyndigheter:
Vest-Agder fylkeskommune
Buskerud fylekskommune
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Østforld fylkeskommune

Øvrige fylkeskommuner:
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune

KS
Kommunene

Energi Norge
Sjømat Norge
Huseiernes Landsforbund
Landssammenslutninga av vassdragskommunar
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norske Havner
Norges skogeierforbund
Norsk industri
Norsk Vann
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold)
Norsk friluftsliv
Naturvernforbundet
Norges Jeger- og Fiskerforbund
WWF-Norge
DNT (Den norske turistforening)