Prop. 93 L (2017–2018)

Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)

Klima- og miljødepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i naturmangfoldloven. Forslaget går ut på at det inntas en ny forskriftshjemmel for gjennomføring av vanndirektivet, slik at vannforskriften kan gis med hjemmel også i naturmangfoldloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget