Høring av forslag til forskrift om register for frivillig virksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.06.2008

Vår ref.: 2007/02525AØ/JS uhs

Høring av forslag til forskrift om register for frivillig virksomhet

Vedlagt følger høringsnotat og forslag til forskrift om register for frivillig virksomhet. Høringsutkastet er også lagt ut på Internett, se http://www.regjeringen.no/kkd

Bakgrunnen for forslaget er Ot.prp. nr. 55 (2006-2007) Om register for frivillig virksomhet og lov 2007/88 om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven).

Vi ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 14. juni 2008. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser avgis både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

 Med hilsen

 

Eivind Tesaker e.f. Unn Hovda Sandven
avdelingsdirektør rådgiver

 

 

Høringsnotat Forslag til forskrift om register for frivillig virksomhet

Forslag til forskrift til lov om frivillig virksomhet

Høringsliste

Departementene
Brønnøysundregistrene
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kommunene
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
AFS Norge Internasjonal utveksling
Amnesty International Norge
Arbeidssøkerforbundet
Bellona
Blå Kors Norge
Care Norge
De Ti Humanitære AS
De Unges Orkesterforbund
Den norske misjonsalliansen
Det norske misjonsforbund
Flyktningrådet
Folkeakademienes Landsforbund
Forbundet mot rusgift
Frelsesarmeen
Friluftslivets fellesorganisasjon
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjo
Human Rights Service
Hyperion
Indremisjonsforbundet
Innsamlingskontrollen i Norge
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kirkens Nødhjelp
Kirkerådet
KNIF – Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap
Kreftforeningen
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Natur og Ungdom
Nettverk for organisasjonseide kulturbygg
NHO
Noregs Bygdeungdomslag
Noregs Ungdomslag
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Blindeforbund
Norges Handicapforbund
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Norges KFUK-KFUM-speidere
Norges Korforbund
Norges Kulturvernforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Musikkorps Forbund
Norges Naturvernforbund
Norges Røde Kors
Norges Velforbund
Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede
Norsk musikkråd
Norsk Organisasjon for Asylsøkere
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Rikstoto
Norsk teaterråd
Norsk Tipping AS
Norske 4H
Norske kvinners sanitetsforening
Norske symfoniorkestres landsforbund
Redd Barna
Redningsselskapet
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Stiftelsen SOS-Barnebyer Norge
Ungdom mot narkotika
Velferdsalliansen
YS