Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslag til gjennomføring av EUs reviderte kvotedirektiv – forslag til endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2012

Vår ref.: 201104257

Høring av forslag til gjennomføring av EUs reviderte kvotedirektiv – forslag til endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av direktiv 2009/29/EF (revidert kvotedirektiv) i norsk rett.

Høringsnotat med forslag til endringer i lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven), samt forslag til endringer i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften), er tilgjengelig på Miljøverndepartementets hjemmesider, www.regjeringen.no/revidertkvotedirektiv. Det reviderte kvotedirektivet endrer direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser (kvotedirektivet), og innebærer at kvotesystemet utvides og harmoniseres på europeisk nivå. Det pågår fremdeles forhandlinger mellom EFTA-statene og EU-kommisjonen om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Direktivet forventes å bli formelt innlemmet i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen i løpet av 2012.

Vilkårene for innlemmelse er ikke endelig avklart, men EFTA-statene har åpnet for at direktivet innlemmes uten materielle tilpasninger. Innlemmelse av direktivet uten materielle tilpasninger vil innebære at EFTA-landene blir en del av EUs kvotehandelssystem slik at det blir én felles kvotemengde for hele EØS, felles regler om tildeling av vederlagsfrie kvoter, og felles regler om beregning av statens andel av kvotene som skal selges. For å sikre at Norge skal kunne ta fullverdig del i systemet fra oppstarten i 2013 er det nødvendig at EU-regelverket er gjennomført i norsk rett i løpet av våren 2012. Forslag til gjennomføringsregelverk sendes derfor på høring nå, med forbehold om at vilkårene for innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen ikke er endelig avklart. Gjennomføring av det reviderte kvotedirektivet medfører behov for endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften. Forslag til lovendringer er utarbeidet av Miljøverndepartementet, mens forslag til forskriftsendringer er utarbeidet av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Høringsuttalelser må være Miljøverndepartementet i hende innen 12. februar 2012.

 

Med hilsen


Vidar Vik (e.f.)
avdelingsdirektør                         Dag Svarstad
                                                 rådgiver


Samtlige departement
Statsministerens kontor
Sametinget
Klima- og forurensningsdirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Skattedirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Oljedirektoratet
Konkurransetilsynet
Avinor AS
Statistisk Sentralbyrå
Forbrukerrådet
Statens institutt for forbruksforskning
Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)
Enova SF
Statkraft SF
Direktoratet for naturforvaltning
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for forvaltning og informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Datatilsynet
Finanstilsynet
Norges forskningsråd
CICERO Senter for klimaforskning
ECON Analyse
Frichsenteret
Samfunns- og næringslivsforskning
SINTEF
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning
Meteorologisk institutt
Transportøkonomisk institutt
Teknologisk Institutt (TI)
Østlandsforskning
Østfoldsforskning
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
KanEnergi
Det Norske Veritas (DNV)
Norsk Energi
Institutt for energiteknikk
Fridtjof Nansen Institute
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
Institutt for offentleg rett, Universitetet i Oslo
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Naturvernforbundet
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Norges Miljøvernforbund
Zero Emission Resource Organization
Verdens Naturfond WWF Norge
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
Worldwatch Institute Norden
Forum for utvikling og miljø
Europabevegelsen i Norge
Nei til EU
Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO-luftfart
Norsk Industri
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Avfall Norge
Energi Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Industri Energi
Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
KS Bedrift
Norsk Fjernvarme
Finansnæringens fellesorganiasjon
Oslo Børs ASA
Norges Bank
Norsk Petroleumsinstitutt

Alcoa Mosjøen, Mosjøen anode
Alcoa Lista
Elkem ASA Bremanger
Elkem Bjølvefossen
Elkem Salten
Elkem Thamshavn AS
ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn
ERAMET NORWAY AS, Sauda
Wacker Chemicals Norway AS Holla Metall
FESIL ASA Rana Metall
Finnfjord AS
Hydro Aluminium AS Høyanger
Hydro Aluminium AS Karmøy
Hydro Aluminium AS Sunndal
Hydro Aluminium AS Årdal, Årdal Karbon
Hydro Aluminium AS Årdal, Årdal Metallverk
ROCKWOOL AS, Moss
ROCKWOOL AS, Trondheim
Sør-Norge Aluminium
Eramet Norway Kvinesdal AS
Eramet Titan & Iron AS
Vale Manganese Norway
Hafslund ASA
Saint Gobain Ceramic Materials Lillesand
Boliden Odda AS
British Petroleum Norge AS
Conoco Phillips Skandinavia
Gassco AS, Kårstø
Marathon Petroleum Company
Statoil Petroleum ASA
Mo Fjernvarme AS
Naturkraft AS, Kårstø
Skangass AS
SMA Mineral Magnesia AS
Statoil ASA Stureterminalen
Bodø Siljeoljefabrikk AS
Egersund Sildeoljefabrikk AS
FREVAR KF
Karmsund Fiskemel AS
Måløy Sildeoljefabrikk AS, Deknepollen
Norgips as
Oslo kommune Energigjenvinningsetaten
Skretting AS
Vadsø Sildoljefabrikk as
Vedde AS
Øra Næring AS
Østfold Energi
Weber Leca Rælingen
Agder Energi Varme AS - Kristiansand
Glava AS Produksjon, Askim
Glava AS Produksjon, Stjørdal
Glomma Papp
Hafslund Miljøenergi, avd. Bio-El Fredrikstad
Lyse Neo AS
INEOS Bamble AS
Ineos Norge AS, Rafnes
Ineos Norge AS, Porsgrunn
Noretyl AS, Rafnes
Statoil ASA Mongstad
Esso Norge AS, Slagentangen
Norfra kalk
Statoil ASA, Tjeldbergodden Metanolfabrikk
Yara ASA, Glomfjord
Yara ASA, Porsgrunn
Hellefoss AS
Nordic Paper, Greåker
Peterson Paper & Board AS Ranheim
Rygene-Smith & Thommesen
SCA Hygiene Products
Vafos
Verdalskalk AS
3B-Fibreglas
Celsa Armeringsstål AS
Dynea AS, Lillestrøm fabrikker
GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker
Kronos Titan
SMA Mineral AS
BKK Produksjon AS
Gassnor AS
Statnet - Reservekraft
Statkraft Varme
Wienerberger AS, Bratsberg Teglverk
Borregard Industries Ltd
Huhtamaki
Hunsfos Fabrikker
Huntonitt AS
Hurum Energigjenvinning
Hurum Paper Mill
Larvik Cell
Norske Skog ASA - Follum
Norske Skog ASA - Saugbrugs
Norske Skog ASA - Skogn
Peterson Linerboard AS Moss
Södra Cell - Folla AS
Södra Cell - Tofte AS
BKK Varme AS
Drammen Fjernvarme AS
Eidsiva Bioenergi Hamar
Fortum Fjernvarme AS
Hønefoss Fjernvarme
Norcem AS, Brevik
Norcem AS, Kjøpsvik
Oslo Lufthavn Gardermoen
Tafjord Kraftvarme
Norske Shell AS
ExxonMobil Exploration & Production Norway AS
Gassco AS, Kollsnes
Talismann Energy Norge AS
Hafslund fjernvarme
Hafslund Miljøenergi AS avd. Borregaard waste to energy
Nordmøre Energigjenvinning KS
BIR Avfallsenergi
Returkraft AS
Forus Energigjenvinning

Til toppen