Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om å innføre et påbud om standardiserte tobakkspakninger i lov 9. mars 1973 nr 14 om vern mot tobakksskader. I tilknytning til dette foreslås det enkelte andre endringer og presiseringer i loven, forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksvarer og forskrift 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame mv, blant annet for å gjennomføre visse relaterte deler av det nye tobakksproduktdirektivet 2014/40/EU. Høringsfrist er 9. juni 2015.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.06.2015