Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om å innføre et påbud om standardiserte tobakkspakninger i lov 9. mars 1973 nr 14 om vern mot tobakksskader. I tilknytning til dette foreslås det enkelte andre endringer og presiseringer i loven, forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksvarer og forskrift 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame mv, blant annet for å gjennomføre visse relaterte deler av det nye tobakksproduktdirektivet 2014/40/EU. Høringsfrist er 9. juni 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.06.2015

Vår ref.: 15/693

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om å innføre et påbud om standardiserte tobakkspakninger i lov 9. mars 1973 nr 14 om vern mot tobakksskader. I tilknytning til dette foreslås det enkelte andre endringer og presiseringer i loven, forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksvarer og forskrift 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame mv, blant annet for å gjennomføre visse relaterte deler av det nye tobakksproduktdirektivet 2014/40/EU.

Norge er part til WHOs tobakkskonvensjon, som i artikkel 5.3 forplikter partene til å iverksette tiltak for å hindre at tobakksindustrien får påvirkning på tobakkspolitikken. I høringsnotatet drøftes mulige tiltak for implementering av bestemmelsen og det bes om innspill på hvilke tiltak som kan egne seg i en norsk kontekst.

I forlengelsen av dette ber departementet om at alle høringsinstanser oppgir ev. direkte eller indirekte bindinger til, samarbeid med eller finansiering fra tobakksindustrien.  Videre ber vi om at alle påstander dokumenteres med kildehenvisning og lenke til denne, og spesieltdsds at det oppgis om påberopte studier og rapporter er helt eller delvis finansiert av tobakksindustrien, jf. omtale i punkt 4 i høringsnotatet. Dersom opplysningene ikke er publisert på internett, ber vi om at dokumentet vedlegges høringsuttalelsen.

Høringsfristen er 9. juni 2015.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Vi ber høringsinstansene videreformidle høringsnotatet til relevante underliggende organer og ev. andre aktører dersom disse mangler på høringslisten.

Med vennlig hilsen

 

Elin Anglevik (e.f.)
avdelingsdirektør

Helena Wilson
fagdirektør

 

 

 

 

                                                                                          

Departementene

Sametinget

Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Delta
Direktoratet for arbeidstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet
Riksrevisjonen
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet

Actis
Airport Retail Norway AS
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret

Arntzen Vin og Cigar

Augusto International
Bensinforhandlernes Bransjeforening
Blå Kors

Coop Norge AS
Dagligvareleverandørenes Forening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Det Norske Cigarselskap
Det Norske Totalavholdsselskap

Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Forbundet mot rusgift

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forskningsstiftelsen FAFO
FORUT

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gotlandsssnus AB

Handel og kontor

Handelshøyskolen BI

Havanna Magasinet AS
HR Norge
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Juvente

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreftforeningen
Landets pasient- og brukerombud
Landets politidistrikt

Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsgruppen av helsesøstre NSF
Landslaget mot tobakksskadene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Lederne
Lærernes yrkesforbund
McBaren Tobacco Co. AS

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kolsråd

Nasjonalt råd for tobakksforebygging
Norges Astma- og allergiforbund
Norges bygdekvinnelag
Norges Forskningsråd
Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Barnevernsamband

Norsk Dampselskap
Norsk helse- og avholdsforbund

Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
OLF Oljeindustriens Landsforening
PARAT
Philip Morris Norway AS
Redd Barna
Røykfritt Miljø Norge
Sol Cigar CO AS
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Swedish Match Norge AS
Taboca AS

Tobakkindustriens felleskontor
Tobakksfritt
Travel Retail Norway AS
Ungdom mot narkotika
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)