Høring av forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester (oppfølging av NOU 2016:12 Ideell opprydding)

I samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet, sender Helse- og omsorgsdepartementet på høring forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester (oppfølging av NOU 2016:12 Ideell opprydding).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.12.2017

Vår ref.: 17/3983

Departementet ber om merknader til forslagene innen torsdag 21. desember 2017.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt på denne siden. Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef


Vegard Pettersen
spesialrådgiver

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Helsedirektoratet

Abelia

Akademikerne

Aleris

ASVL - Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter

Attendo

Blå Kors Norge

Bufdir

Den norske Aktuarforening

Den norske legeforening

Fafo

Fagforbundet

Finans Norge

Frelsesarmeen

Frivillighet Norge

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Hero

Ideelt Barnevernsforum

Ideelt Nettverk

Institutt for samfunnsforskning

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Kirkens Sosialtjeneste

KLP

KS

KS Bedrift

LHL

LO

LO Stat

N.K.S Kløverinstitusjoner

NHO 

NHO Service

Norlandia Care Group AS

Norsk Folkehjelp

Norsk Sykepleierforbund

Overføringsavtalens Sikringsordning v/Pensjonskontoret

Pensjonskasseforeningen

Regelrådet

Røde Kors

Spekter

SSB

Statens Pensjonskasse

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Sana

Unicare

Unio

Virke

YS

Til toppen