Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslag til Nasjonalt digitalt universitetsmuseum

Utvalget for nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU-utvalget) overleverte rapporten "Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU)" til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland 29. mai i år. Kunnskapsdepartementet sender nå rapporten på høring for å få et best mulig grunnlag til å fatte nødvendige beslutninger videre i prosessen med å utvikle museet og er særlig interessert i å få tilbakemeldinger på forslag til mandat for NDU, herunder forslag til organisering og fremtidig ansvarsfordeling.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009

Utvalget for nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU-utvalget) overleverte rapporten "Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU)" til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland 29. mai i år. Kunnskapsdepartementet sender nå rapporten på høring for å få et best mulig grunnlag til å fatte nødvendige beslutninger videre i prosessen med å utvikle museet og er særlig interessert i å få tilbakemeldinger på forslag til mandat for NDU, herunder forslag til organisering og fremtidig ansvarsfordeling.
(01.07.2009)

____________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Rapporten "Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU)" (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (rapporten er imidlertid bare tilgjengelig i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

Vår ref.: 200803829

Høring av forslag til Nasjonalt digitalt universitetsmuseum


Kunnskapsdepartementet sender med dette rapporten ”Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU)” på høring. Utvalget for nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU-utvalget) overleverte rapporten til forskings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland 29. mai i år.

Rapporten følger vedlagt og er lagt ut på departementets nettside på følgende adresse:

~/link/7b72f996ff1f40e89cdaaf57b0800b18.aspx


Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i september 2008 et utvalg som skulle utrede hvordan man best kunne utvikle et Nasjonalt digitalt universitets museum, i tråd med de kjennetegn regjeringen stilte opp i St.meld. nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale.

Universitetsmuseene har betydelige samfunnsoppgaver innen forskning, samlingsforvaltning og formidling. Verdien av samlingene kommer imidlertid ikke godt nok frem til brukerne i samfunnet. Kunnskapsdepartementet skrev i St.meld. nr. 15 (2007-2008) at universitetsmuseene bør være verdensledende på digitalisering innen sitt område.

Hovedforslagene i utvalgets innstilling er at de sentrale delene av universitetsmuseene samlinger skal være digitalt tilgjengelige og tilrettelagt for forskning, forvaltning, skole og allmennheten.
 

Høringen

Kunnskapsdepartementet sender utvalgets rapport på høring for å få et best mulig grunnlag til å fatte nødvendige beslutninger videre i prosessen. Departementet er særlig interessert i å få tilbakemeldinger på forslag til mandat for NDU, herunder forslag til organisering og fremtidig ansvarsfordeling.

Av hensyn til den videre oppfølgning ber vi om at høringsuttalelsene legges opp etter følgende mal:

I  Generelle kommentarer

II Tilbakemelding på

   • utvalgets forslag til mandat for NDU
   • hvorvidt mandatet til NDU svarer til hovedutfordringene
   • hvorvidt mandatet til NDU er godt egnet til å legge føringer for NDU med de visjoner som tegnes i St. meld. nr. 15 (2007-2008)
   • utvalgets forslag til organisering av NDU
   • hvorvidt organisering og styringsvirkemidler er hensiktsmessig i forhold til det mandat som er foreslått for NDU
   • sammenheng mellom mandat, organisering, styringsvirkemidler og myndighetsområde
   • hvorvidt rapporten gir svar på hvordan man best kan innpasse digitaliseringsarbeidet som allerede er gjort ved universitetsmuseene
   • utvalgets belysning av rettighetsproblematikk


Høringsfristen er 1. oktober 2009. Uttalelsene bes sendt elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Av hensyn til publisering av høringsuttalelsene på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format, men ikke som skannede filer.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Gunhild Rønningen
avdelingsdirektør

ABM-utvikling- Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Akademikerne - Stat
Arkeologisk museum i Stavanger
Artsdatabanken
Bergens Sjøfartsmuseum
Det norske Arkeologimøte
Den norske UNESCO-kommisjonen
Direktoratet for naturforvaltning
Finansdepartementet
Forskerforbundet
Fortidsminneforeningen
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbruks- og matdepartementet
LO - Stat
Miljøverndepartementet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NIKU
NINA
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk Folkemuseum
Norsk Forening for Fartøyvern
Norsk ICOM
Norges Museumsforbund
Norsk institutt for Kulturminneforskning
Norsk Polarinstitutt
Norsk Sjøfartsmuseum
Riksantikvaren
Riksarkivet
NTNU
SIU
Studentorganisasjonene
Sametinget
Stavanger Sjøfartsmuseum
Sysselmannen på Svalbard
Unio - Stat
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet
Statens kartverk
YS - Stat


Kopi:
Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum
Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum
Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum
Universitetet i Bergen, Bergen museum
Universitetet i Tromsø, Tromsø museum
NTNU, Vitenskapsmuseet
Riksrevisjonen

Til toppen