Høring av gjennomføring av SMB-forordningen

Finansdepartementet sender med dette på Høring av gjennomføring av SMB-forordningen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.08.2021

Vår ref.: 20/5592

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om gjennomføring av antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2019/2115 om å fremme SMB-vekstmarkeder (SMB-forordningen) i norsk rett.

SMB-forordningen medfører lemping av visse forpliktelser for foretak notert på såkalte vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter (SMB-vekstmarkeder). Forordningen gjør enkelte endringer i forordning (EU) nr. 596/2014 (markedsmisbruksforordningen – MAR) og forordning (EU) nr. 2017/1129 (prospektforordningen). Det er grunn til å tro at endringene i SMB-forordningen vil styrke posisjonen til et eventuelt fremtidig SMB-vekstmarked i Norge.

EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Høring av lov- og forskriftsforslag til gjennomføring av forordninger foretas hovedsakelig for å informere berørte aktører og for å få merknader til eventuelle behov for konsekvensjusteringer i norsk regelverk.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringsforslaget innen 06. august 2021.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber høringsinstansene vurdere om, og eventuelt sørge for, at høringsbrevet og tilhørende dokumenter forelegges for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner med videre.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

Marianne Irgens

avdelingsdirektør