Historisk arkiv

Høring om gjennomføring av SMB-forordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2019/2115 om å fremme SMB-vekstmarkeder (SMB-forordningen). Høringsfristen er 6. august 2021.

SMB-forordningen medfører lemping av enkelte forpliktelser for foretak notert på vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter (SMB-vekstmarkeder) i markedsmisbruksforordningen (MAR) og prospektforordningen. Forordningen antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet hvordan forordningen kan gjennomføres i norsk rett. Finanstilsynet foreslår i et høringsnotat at forordningen gjennomføres ved inkorporasjon i verdipapirhandelloven §§ 3-1 og 7-1.

Høringsfristen er 6. august 2021.

Les høringsnotatet