Høring av ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke

Departementet ber om merknader til forslag til ny forskrift om økonomiforvaltninga i Den norske kyrkja lokalt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.10.2020

Vår ref.: 19/4073

Høyring av ny forskrift om økonomiforvaltninga i sokn i Den norske kyrkja

Departementet ber om merknader til forslag til ny forskrift om økonomiforvaltninga i Den norske kyrkja lokalt. I høyringsnotatet blir det òg stilt enkelte andre spørsmål for oppfølging på eit seinare tidspunkt.

Gjeldande forskrift frå 2003 var moden for gjennomgang. I 2018 blei det vedtatt ei ny kommunelov og seinare fastsett ei forskrift med meir pedagogiske økonomireglar. Forslaget til ny økonomiforskrift tar opp i seg fleire av endringane i dei kommunale reglane. Forslaget er òg tilpassa den nye trussamfunnslova.

Blant mottakarane av denne høyringa er dei 30 sokna i fleirsoknskommunar med flest medlemmer. Også andre er velkomne til å gi uttale. Vi ber om svar innan 12. oktober.

Med helsing

Ellen Ur (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Martin Hill Oppegaard

Utgreiingsleiar

Dokumentet er signert elektronisk og har derfor ikkje handskrivne signaturar

Alle landets kommuner

Offentlege instansar

Departementa

Fylkesmennene

Kommunane

Riksrevisjonen

Sámediggi – Sametinget

Sivilombodsmannen – Stortingets ombodsmann for forvaltninga

Opplysningsvesenets Fond

Trus- og livssynssamfunn

Kirkelege fellesråd

Dei 30 sokna i fleirsoknskommunar med flest medlemmer

Den norske kyrkja – Kyrkjerådet

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Human-Etisk Forbund

Islamsk Råd Norge

Norges Kristne Råd

Muslimsk Dialognettverk

Arbeidslivs- og bransjeorganisasjonar

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

KS

Presteforeningen

Det norske Diakonforbund

Fagforbundet

Kateketforeningen

Kirkeansatte

Den norske revisorforening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening (NARF)

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Forskings- og undervisningsinstitusjonar

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det teologiske Menighetsfakultet

Forskningsstiftelsen FAFO

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

Norsk senter for menneskerettigheter

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

SSB

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter