Høring av rapport- Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Departementet oppnevnte i september 2013 en ekspertgruppe for å utrede deler av regelverket for private høyskoler og fagskoler. Ekspertgruppens rapport "Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste" ble sendt på høring 25. februar 2015.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.06.2015

Vår ref.: 15/888

Høring av rapport fra ekspertgruppe – Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Bakgrunn

Departementet oppnevnte i september 2013 en ekspertgruppe for å utrede deler av regelverket for private høyskoler og fagskoler. Ekspertgruppens rapport Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste følger vedlagt og sendes nå på høring.

 

Dagens regelverk slår fast at private høyskoler og fagskoler skal la statlige driftstilskudd og egenbetaling komme studentene gode. Private institusjoner som mottar statstilskudd, kan ikke gi økonomisk utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eier eller dens nærstående. Lovverket er overordnet og spesifiserer ikke nærmere hvilke krav som stilles til institusjonenes bruk av tilskudd og egenbetaling og på hvilken måte dette skal dokumenteres. Departementet satte derfor sammen en ekspertgruppe for å utrede og foreslå presiseringer av regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene, inkludert kravet til at midlene skal komme studentene til gode.

 

Ekspertgruppens anbefalinger

Ekspertgruppen viser til at den kort oppsummert foreslår tydeligere og strengere økonomisk regulering av private høyskoler og fagskoler og et mer helhetlig tilsyn. Det er et mål at tiltakene reduserer risikoen for at tilskudd og egenbetaling ikke kommer studentene til gode, og øker sannsynligheten for å avdekke og iverksette reaksjoner mot de som bryter reglene.

 

Ekspertgruppen står samlet bak vurderinger og anbefalinger, unntatt mht. regulering av utdeling, avvikling og opphør for private fagskoler og høyskoler som ikke mottar offentlig tilskudd.

 

Ekspertgruppen har en rekke anbefalinger. Nedenfor følger de anbefalingene departementet er særlig interessert i synspunkter på. For ekspertgruppens utfyllende vurderinger og begrunnelser for anbefalingene, viser vi til rapporten.

 

Presisere vilkåret ”komme studentene til gode”

Ekspertgruppen mener at vilkåret som fastsetter at offentlige midler og egenbetaling skal ”komme studentene til gode”, krever presiseringer for å utgjøre en praktisk rettesnor for hvordan midlene kan benyttes. Ekspertgruppen foreslår at det tydeliggjøres at midlene kun kan benyttes til aktiviteter som støtter opp om de lovpålagte formålene som fremgår av sektorlovgivningen, og for øvrig av tilskuddsbrev.

 

Forslag til ny økonomisk regulering - utdeling, avvikling og opphør

Ekspertgruppen mener prinsipielt at reglene bør harmoniseres for alle institusjoner, uavhengig av om de mottar tilskudd eller ikke. Ekspertgruppen har lagt til grunn at dagens utdelingsforbud for private høyskoler med tilskudd skal videreføres.

 

Ekspertgruppen mener at udelingsregulering alene ikke er et tilstrekkelig virkemiddel, fordi det er flere alternative muligheter for å føre midler ut av virksomheten, blant annet fra driften, fra handel med nærstående og gjennom egenkapitaltransaksjoner. Ekspertgruppen er delt i spørsmålet knyttet til regulering av utdelinger og tilhørende regulering avvikling og opphør for institusjoner uten tilskudd.

 

Tre medlemmer, inkl. ekspertgruppens leder

Medlemmene foreslår en regulering der det fortsatt skal kunne drives akkreditert og ikke-akkreditert utdanning i samme institusjon, men med utdelingsforbud i den akkrediterte delen av virksomheten. Tilsvarende må det økonomiske oppgjøret ved avvikling og opphør av virksomheten reguleres for å unngå at eier bygger opp en stor egenkapital fra løpende overskudd, som tas ut som likvidasjonsutbytte. Som grunnlag for å gjennomføre reguleringen skal det stilles krav til regnskapsmessig skille mellom akkreditert og ikke-akkreditert virksomhet. Forslaget åpner ikke for godtgjøring til egenkapital i den akkrediterte delen, noe som kan begrense tilgangen på kapital.

 

Tre medlemmer

Disse medlemmene mener at dersom privatefagskoler og høyskoler tilbyr studier i overensstemmelse med akkreditertstudieprogram, og driften for øvrig skjer i henholdtil NOKUT-akkreditert kvalitetssikringssystem,skal studenten være sikret god og forutsigbarkvalitet. Medlemmene legger vekt på prinsippet om atkapitalkostnad er en ordinær og relevant virksomhetskostnad.Medlemmene foreslår et krav om at utdeling ikke kan bringe bokført egenkapital lavere enn 20 prosent av bokført verdi på eiendelene i virksomheten, og at utdeling kun kan foretas basert på sist avlagte og revisorbekreftede årsregnskap.

 

Krav til foretaksform

Ekspertgruppen foreslår å innføre krav om at virksomhet som driver akkreditert høyskole- eller fagskoleutdanning, skal være organisert som enten aksjeselskap eller stiftelse. Ekspertgruppen mener krav til denne type foretaksform, hvor det er et tilhørende regelverk, vil kunne bidra til sterkere ansvarliggjøring av styret, og redusere risikoen for sammenblanding av foretaksøkonomi og privatøkonomi. Videre bidrar aksjeloven og stiftelsesloven, med tilhørende krav i regnskaps- og revisorloven, til større grad av etterprøvbarhet og åpenhet i økonomiforvaltningen.

 

Styreansvar for fullført påbegynt utdanningsår

Ekspertgruppen foreslår at styret får et utvidet ansvar for å sikre at studentene får fullført et påbegynt utdanningsår. Dette ansvaret innebærer at styret før et nytt utdanningsår påbegynnes må kvalitetssikre, og vurdere konkret, om det er grunnlag for drift hele studieåret gjennom.

 

Økonomisk avgrensning av den regulerte virksomheten

Ekspertgruppen mener at i virksomheter som driver akkreditert utdanningsvirksomhet, og som samtidig driver annen virksomhet, må det sikres at midlene som stammer fra tilskudd og egenbetaling benyttes til den akkrediterte delen av driften. Den foreslår derfor å stille krav om regnskapsmessig skille mellom akkreditert og ikke-akkreditert virksomhet, samt mellom ulike former for akkrediterte virksomheter i samme rettssubjekt. De samlede kravene til presentasjon av regnskapet vil utgjøre en sentral del av kontrollen med at inntekter som stammer fra tilskudd eller egenbetaling benyttes til den akkrediterte delen av driften. Videre vil dette synliggjøre at det ikke foregår ulovlig kryssubsidiering.

 

Krav til rapportering

Ekspertgruppen går inn for at rapporteringsplikten til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) utvides til å omfatte alle institusjoner med akkreditert utdanning. Rapporteringsplikten vil omfatte regnskap og øvrig rapportering, i tråd med rapporteringskravene institusjoner med tilskudd har i dag.

 

Handel med nærstående

Ekspertgruppen mener at dagens generelle krav om at vederlag i transaksjoner med nærstående ikke kan overstige alminnelige forretningsmessige vilkår og prinsipper for prisfastsettelse mellom uavhengige parter, bør lovfestes i sektorlovgivningen. Forslaget innebærer ikke begrensninger i adgangen til slike transaksjoner, men at institusjonene må kunne dokumentere at transaksjonen ikke innebærer overkompensasjon for ytelsen institusjonen kjøper.

 

Tilleggsdokumentasjon

Ekspertgruppen viser til at regnskapsmessig skille sikrer at regnskapet gir økonomisk informasjon om den regulerte delen av virksomheten. Spesielle krav utover regnskapslovens krav, kan gi informasjon som er spesielt innrettet mot å håndheve den særskilte økonomiske reguleringen i sektorlovgivningen. Ekspertgruppen har nærmere forslag om hvilke opplysninger som bør fremgå av noter til regnskapet.

 

Salg

Ekspertgruppen mener det ikke er grunnlag til å regulere salg av virksomheten. Ekspertgruppen mener ikke det er grunn til å begrense institusjonenes mulighet til fusjon eller fisjon, men at tilskuddsyter og NOKUT i slike prosesser skal få forelagt dokumentasjon som viser at midlene blir ivaretatt etter loven.

 

Tilsyn og kontroll

Ekspertgruppen mener at tilsyn og kontroll med offentlig tilskudd og egenbetaling bør bygge på effektivitet og forutberegnelighet. Et tydelig regelverk er vesentlig i denne sammenhengen. Det er også nødvendig med gode verktøy for å gjennomføre løpende kontroll og eventuelle tilsyn. Ekspertgruppen mener at dagens virkemidler er for svake. Tilsynsorganet bør få myndighet til å utforme nærmere bestemmelser om tilsynsvirksomheten. Ekspertgruppen mener det generelt må fastsettes klarere hjemler knyttet til tilsyn og kontroll enn det som foreligger i dag. Ekspertgruppen anbefaler at NOKUT får i oppgave å føre tilsyn med at tilskudd og egenbetaling blir benyttet i tråd med kravene.

 

Sanksjoner

Ekspertgruppen mener tilsynsmyndigheten bør ha klare muligheter til å iverksette sanksjoner dersom institusjonene ikke etterlever regelverket. Ekspertgruppen foreslår å gi anledning til å kreve retting, kreve tilbakebetalt offentlig tilskudd, tilbakeholde tilskudd, kreve tilbake egenbetaling, trekke akkreditering eller ilegge karantene.

 

Høringsfrist

Dette brevet og ekspertgruppens rapport er også publisert på departementets Internettsider på www.regjeringen.no, og departementet er interessert i høringssvar også fra andre enn de som mottar brevet direkte.

 

Vi ber om at høringssvarende sendes i Word-format eller åpent format til postmottak@kd.dep.no innen 1. juni 2015.

 

 

Med hilsen                                                                       

 

 

Lars Vasbotten (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Erling H. Dietrichson

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Arkivakademiet

Atlantis Medisinske Høgskole

Bjørknes høyskole

Musikkteaterhøyskolen

Noroff høyskole

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

Norsk høgskole for helhetsterapi

Skrivekunstakademiet

Ansgar Teologiske Høgskole

Barrat Due musikkinstitutt

Bergen Arkitekthøgskole

Høyskolen Campus Kristiania Markedshøyskolen

Den norske Eurytmihøgskole

Det teologiske Menighetsfakultet

Diakonhjemmet Høgskole

Høgskole for førskolelærerutdanning Dronning Mauds Minne

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Handelshøyskolen BI

Haraldsplass diakonale høgskole

Høgskolen Betanien

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Høyskolen Diakonova

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Lovisenberg diakonale høgskole

Misjonshøgskolen

NLA Høgskolen

Norges Dansehøyskole

Rudolf Steinerhøyskolen

Communication and Technolgy Westerdals - Oslo School of Arts

Nettverk for private høyskoler

Fagskolen for bokbransjen

Bårdar Akademiet AS

Designinstituttet

Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum

Einar Granum kunstfagskole

Fabrikken Asker Kunstfagskole

Frelsesarmeens offisersskole AS

Hald Internasjonale Senter

Kunstskolen i Bergen

Kunstskolen i Rogaland

Menighetsbibelskolen

Nordland kunst- og filmfagskole

Norges Byggskole

Tomb Fagskole

Ålesund kunstfagskole

Forum for fagskoler - Abelia

Organisasjon for norske fagskolestudenter

Rådet for offentlige fagskoler

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Universitets- og høgskolerådet

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Utdanningsdirektoratet

Riksrevisjonen

Sametinget

Norsk studentorganisasjon

Association of Norwegian Students Abroad

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk presseforbund

Steinerskoleforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Vox

Statens lånekasse for utdanning

Kristne Friskolers Forbund

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Forbrukerrådet

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Samskipnadsrådet

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Arbeidsgiverforeningen Spekter

KS - kommunesektorens organisasjon

Utdanningsforbundet

Fleksibel utdanning Norge

Studieforbundet Solidaritet

Nasjonalt fagskoleråd

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Nasjonalt fagskoleråd

Utdanningsforbundet

Fleksibel utdanning Norge

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring