Høring av rapport om fremtidig forvaltning av forsvarssektorens kulturhistoriske eiendommer

Forsvarsdepartementet (FD) sender med dette på høring Forsvarsbygg sin rapport med utredning av fremtidig forvaltning av forsvarssektorens kulturhistoriske eiendommer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2022

Vår ref.: 2022/1272

Hovedhensikten med utredningen er å gi et kunnskapsgrunnlag for å vurdere alternative løsninger til dagens forvaltning av forsvarssektorens kulturhistoriske eiendommer. I rapporten er det utredet mulige alternativer for organisering, eierskap og forvaltning av eiendommene inkludert ivaretakelse av den militærhistoriske verdien. Rapporten er utarbeidet av en tverrsektoriell arbeidsgruppe ledet av Forsvarsbygg og med representanter fra Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Riksantikvaren og Statsbygg.

Rapporten ble oversendt fra Forsvarsbygg til FD 15. juni 2022. Rapporten, samt tilhørende vedlegg med mer informasjon om festningsporteføljen, er vedlagt.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på rapportens vurderinger og anbefalinger.

Frist for å sende inn høringssvar er 14.12.2022 (oppdatert til desember slik at det blir 3 måneders frist, som planlagt).

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater, tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Med hilsen

Anders Melheim (e.f.)

ekspedisjonssjef

Rune Fagerli

avdelingsdirektør

 

 

 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Statsbygg

Oslo kommune

Bergen kommune

Fredrikstad kommune

Halden kommune

Larvik kommune

Horten kommune

Kongsvinger kommune

Trondheim kommune

Frogn kommune

Vardø kommune

Stjørdal kommune

Verdal kommune

Ørland kommune

Kristiansand kommune

Harstad kommune

Askøy kommune

Lillestrøm kommune

Råde kommune

Indre Østfold kommune

Skiptvet kommune

Moss kommune

Moss kommune

Sarpsborg kommune

Marker kommune

Agder fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag Fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Den norske turistforening

Europa Nostra Norge

Forbundet Kysten

Foreningen fredet

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus

Forum for natur og friluftsliv

Friluftsrådenes landsforbund

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Haldenkanalen

Kartverket

Kommunesektorens organisasjon

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Kulturrådet

Kulturtanken

Krigsskolens venner

Kystverket

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges blindeforbund

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges handikapforbund

Norges kulturvernforbund

Norges museumsforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for arkitektur og design

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet

Norsk forening for fartøyvern

Norsk friluftsliv

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk kulturarv

Norsk maritimt museum

Norske historiske spel

Norske festivaler

Norske landskapsarkitekters forening

Sametinget

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Tromsø Museum, Universitetsmuseet

Selskabet for Oslo Byes vel

Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum

Stavanger maritime museum

Oslo kommune, Byantikvaren

Norsk Eiendom

Direktoratet for økonomistyring

Statsforvalteren i Rogaland

 

Statsforvalteren i Agder

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken

 

Statsforvalteren i Trøndelag

 

Statsforvalteren i Nordland

 

Statsforvalteren i Innlandet

 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

 

Statsforvalteren i Vestland

Riksantikvaren

 

 

 

Kopi til:

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben