Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Vedlagt følger forslag til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene for høring i henhold til plan- og bygningsloven § 6-2 annet ledd. Frist for å gi uttalelse til forslaget er 1. desember 2017.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2017