Høring av utkast til forskrift om tilskuddsordningen til lokale trafikksikkerhetstiltak

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring et utkasttil forskrift om tilskuddsordningen til lokale trafikksikkerhetstiltak

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2020

Vår ref.: 20/1701

Høring - utkast til forskrift om tilskuddsordningen til lokale trafikksikkerhetstiltak

Vi viser til vedlagte høringsnotat om forskrift om tilskudd for lokale trafikksikkerhetstiltak.

Dagens ordning for tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak foreslås forskriftsfestet som følge av reviderte retningslinjer for økonomistyring i staten, fra september 2019.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 1. september 2020. Videre ber vi høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på høringslisten.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på denne siden.

Med hilsen
Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                     Eskil Johnsrud Sæterlien
                                                                     førstekonsulent

 

Agder fylkeskommune
Arbeids- og sosialdepartementet
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Barne- og familiedepartementet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Finansdepartementet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnskolen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Innlandet fylkeskommune
Justis- og beredskapsdepartementet
Kjør for livet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kongelig Norsk Automobilklub
KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landsforeningen for Trafikkskadde
MA - Rusfri trafikk
Miljødirektoratet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Natur og Ungdom
NHO Transport
Nordland fylkeskommune
Norges Automobil-Forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bilsportforbund
Norges Bilutleieforbund
Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbunds Ungdom
Norges Bygdeungdomslag
Norges Cykleforbund
Norges Frivilligsentraler
Norges Handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Motorsportforbund
Norges Røde Kors
Norsk Motorcykkel Union
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Politidirektoratet
Private Barnehagers Landsforbund
Rogaland fylkeskommune
Statens vegvesen
Syklistenes landsforening
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Trafikkforsikringsforeningen
Trafikkforum AS
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trygg Trafikk
Trøndelag fylkeskommune
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utrykningspolitiet
Vellenes Fellesorganisasjon
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune