Høring av utkast til revidert forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Det er oppstått behov for å revidere forskriften i forbindelse med etablering av formelle utdanningsløp som kombinerer doktorgradsutdanning og spesialistutdanning i helsefag (dobbelkompetanseutdanning). Dagens regelverk legger begrensinger med hensyn til minimum stillingsandel i stipendiatstillinger og spesialistkandidatstillinger som vil kunne vanskeliggjøre en fleksibel organisering av arbeidet i slike dobbelkompetanseløp. Departementet sender på denne bakgrunn et endringsforslag på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.06.2010

Det er oppstått behov for å revidere forskriften i forbindelse med etablering av formelle utdanningsløp som kombinerer doktorgradsutdanning og spesialistutdanning i helsefag (dobbelkompetanseutdanning). Dagens regelverk legger begrensinger med hensyn til minimum stillingsandel i stipendiatstillinger og spesialistkandidatstillinger som vil kunne vanskeliggjøre en fleksibel organisering av arbeidet i slike dobbelkompetanseløp.

Revisjon er foreslått ved å innføre ”kandidat i dobbelkompetanseutdanning” som et eget begrep i forskriften og innføre bestemmelser om ansettelsesvilkår i kombinerte stillinger for slike kandidater. Det konkrete behovet for revisjon oppstod da Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet etablerte dobbelkompetanseutdanning i odontologi, se brev av 19.01.2010 for nærmere informasjon om dette.
(02.03.2010)


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format): 


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Utkast til revidert forskrift om ansettelsesvilkår (PDF-fil)


Høringsbrevet og utkastet til revidert forskrift vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


------------------------------------------------------------------------------------------


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 19.07.2010 Forskrift om endring i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. Endringsforskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-13-10 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon.