Endring av forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat – bestemmelse om åremål for dobbelkompetanseutdanning

Det ble 19. juli 2010 fastsatt nye bestemmelser om åremål for dobbelkompetanseutdanning i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. Bestemmelsene legger til rette for at personale som deltar i organisert dobbelkompetanseutdanning, kan tilsettes som stipendiat og spesialistkandidat i kombinerte stillinger. Rundskrivet informerer nærmere om dette.

Universiteter og høgskoler
Regionale helseforetak
Fylkeskommunene
Tjenestemannsorganisasjonene
Helsedirektoratet


Nr.
F-13-10
Vår ref.
201003643
Dato
19.07.2010

 
 

Endring av forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat – bestemmelse om åremål for dobbelkompetanseutdanning


Kunnskapsdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. De nye reglene er sammenfattet i vedlagte forskrift. Forskriften i sin helhet er tilgjengelig på Lovdata.

Et utkast til revidert forskrift ble sendt på høring 2. mars 2010. Høringsforslaget og uttalelsene er tilgjengelige på www.regjeringen.no/kd.

Organisert dobbelkompetanseutdanning er formelle studieprogrammer som kombinerer doktorgradsutdanning og spesialistutdanning. Utdanningen tilbys på fagområder der det er behov for å kvalifisere personale til stillinger som krever kompetanse både som forsker og spesialist. Kombinasjon av utdanningene har som mål å øke studiekvaliteten. Studiet blir også kortere enn om doktorgradsutdanning og spesialistutdanning skulle tas hver for seg.

De nye bestemmelsene om åremål legger til rette for at personale som deltar i organisert dobbelkompetanseutdanning, kan tilsettes som stipendiat og spesialistkandidat i kombinerte stillinger. Ettersom studiet er kortere, blir også det samlede åremålet kortere enn om personalet skulle tilsettes først i den ene, deretter den andre stillingen. En kombinert stilling med ett, samlet åremål gir i tillegg et mer forutsigbart karriereløp og et ryddigere forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi foreslo å innføre begrepet ”kandidat i dobbelkompetanseutdanning” i forskriften. Høringen viser at begrepet kunne gi inntrykk av at det var tale om en ny stilling. Den nye bestemmelsen gjelder imidlertid kombinasjon av de to eksisterende utdanningsstillingene stipendiat og spesialistkandidat. Begrepet ”kandidat i dobbelkompetanseutdanning” er derfor ikke innført i forskriften.

Bestemmelsen i forskriften § 1-5 fjerde ledd åpnet tidligere for et samlet åremål på opptil 10 år når spesialistkandidatstilling ble kombinert med stipendiatstilling. Bestemmelsen er nå endret ved at tredje ledd i den nye § 1-6 ikke angir konkret åremålets lengde. I stedet henviser bestemmelsen til studieprogrammene for de enkelte dobbelkompetanseutdanningene hvor dette forutsettes fastsatt. Bakgrunnen for en slik formulering er at normert tid for dobbelkompetanseutdanning varierer mellom fagområder. En åpen formulering gir den nødvendige fleksibiliteten.

De enkelte studieprogrammene har ulik praksis for fordeling av arbeidstiden mellom doktorgradsutdanning, spesialistutdanning og eventuelt pliktarbeid i stillingene. Det fastsettes derfor ikke konkrete regler for dette. Fjerde ledd i den nye § 1-6 henviser i stedet til studieprogrammene for de enkelte dobbelkompetanseutdanningene som forutsettes å ha generelle retningslinjer for fordeling av arbeidstiden.

Bestemmelsene i forskriften § 1-6 gjelder også for personale som tilsettes som stipendiat eller spesialistkandidat i kombinasjon med tilsvarende utdanningsstilling i en virksomhet som ikke er omfattet av universitets- og høyskoleloven. Bestemmelsene gjelder for den stillingen som er omfattet av forskriften.

Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Finn-Hugo Markussen
seniorrådgiverKopi:
Universitets- og høgskolerådet
Norges forskningsråd
Helse- og omsorgsdepartementet


------------------------------------------------------------------------------------------


Rundskriv F-13-10 inkl. vedlagt endringsforskrift kan også lastes ned i PDF-format ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-13-10 og endringsforskrift fastsatt 19.07.2010 (PDF-fil)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Rundskriv F-13-10 foreligger bare i elektronisk utgave. Det vil ikke bli trykket opp papireksemplarer.