Høring - BIBSYS-framtidig organisering og oppgaver

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200308693-/AT

07.12.2004

Høring - BIBSYS framtidig organisering og oppgaver

Et arbeidsutvalg oppnevnt av Utdannings- og forskningsdepartementet har utarbeidet et forslag til framtidig organisering av BIBSYS. Arbeidsutvalget anbefaler bl.a. at BIBSYS nåværende tilknytningen til NTNU avvikles, og at institusjonen etableres som et aksjeselskap. Arbeidsutvalget ble ledet av bibliotekdirektør Jan Erik Røed, og for øvrig deltok representanter fra universiteter og høgskoler, Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling.

Arbeidsutvalgets utredning er lagt ut på departementets hjemmeside på Odin under Dokumenter/Rapporter ( http://odin.dep.no/ufd/norsk/dok/dok/rapporter/bn.html).

Utdannings- og forskningsdepartementet inviterer med dette høringsinstansene til å komme med synspunkter på arbeidsutvalgets vurderinger og forslag. Frist for uttalelser er 1. april 2005.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anders Trodal
underdirektør

Statlige universiteter og høgskoler
Kulturdepartementet
Nasjonalbiblioteket
ABM-utvikling
Aker universitetssykehus HF
Akerhus Universitetssykehus HF
Arbeidsforskningsinstituttet
Betanien diakonale høgskole
Bredtvedt kompetansesenter
Chr. Michelsens institutt
Det norske radiumhospital HF
Det teologiske menighetsfakultet
Diakonhjemmet Høgskole og Sykehus
Diakonisschhjemmets Høgskole
Dronning Mauds Minne Høgskole
Eikelund og Vestlandets kompetansesenter
Fiskeri- og kystdepartementet
Fiskeridirektoratet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus
Helse Stavanger HF-Sentralsjukehuset i Rogaland
Institutt for energiteknikk
Institut for Journalistikk
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Lillegårdens kompetansesenter
Matforsk
Meteorologisk institutt
Misjonshøgskolen
Moderniseringsdepartementet
Møller kompetansesenter
Norges Bank
Norges byggforskningsinstitutt
Norges forskningsråd
Norges Informasjonsteknologiske høgskole
Norsk filminstitutt
Norsk folkemuseum
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
Norsk lærerakademi
Norsk Oljemuseum
Norsk Polarinstitutt
Norsk Teknisk Museum
Norsk Treteknisk Institutt
Nynorsk kultursentrum
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo Merkantile Høyskole – Norsk Reiselivshøyskole
Planteforsk Plantevernet
Politihøgskolen
Riksantikvaren
Rogaland psykiatriske sjukehus
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge
SINTEF Energiforskning A/S
SINTEF HELSE
Statens forvaltningstjeneste
Statens institutt for rusmiddelsforskning
Statistisk sentralbyrå
Stavanger Museum
Sykehuset Asker og Bærum HF
Sykehuset Buskerud HF
Sørlandet kompetansesenter
Sørlandet sykehus HF Arendal
Sørlandet sykeshus HF Kristiansand
Ullevål universitetssykehus
Universitetssenteret på Svalbard AS
Norsk Bibliotekforening
Forskerforbundet
NTL
LO
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
YS
Akademikerne
NITO