Høring - Buss for alle

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.08.2004

Vår ref.: -

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3057- AH

24.06.2004

Høring – Prosjektrapport Buss for alle

Prosjektet ”Buss for alle” har vært ledet av Vegdirektoratet på vegne av Samferdselsdepartementet.

Prosjektrapporten er nå klar og lagt ut på internett. Rapporten kan lastes ned fra Samferdselsdepartementets internettsider: http://odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/hoeringssaker/bn.html. I rapporten presenteres kunnskaper og fakta om dagens busspark, trafikk- og driftsmessige erfaringer med bruk av tilpasset materiell, aktuelle tekniske løsninger, driftsmessige og økonomiske forhold knyttet til tilpasning av den norske bussparken.

Prosjektgruppen har på bakgrunn av rapporten laget en veileder som henvender seg til fylkeskommunale og kommunale samferdselsmyndigheter, samt til rutebilselskapene, og er ment å gi svar på de mest grunnleggende og vanlige spørsmål knyttet til utforming av tilrettelagte busser. Veilederen er lagt ut på internett under samme side som rapporten. Det gjøres oppmerksom på at veilederen foreløpig bare er et utkast, og at den vil måtte ta inn over seg eventuelle merknader som dukker opp under høringen.

Høringssvar sendes Samferdselsdepartementet innen fredag 27.august

Kopi til:

SINTEF Veg og samferdsel

Vegdirektoratet

Med hilsen

Arnfinn Øen e.f.

Andreas Haaskjold

Høringsnotatet består av to dokumenter:

Norges Handikapforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Delta-senteret

Transportbedriftenes Landsforening

Kommunenes Sentralforbund

Samferdselskontorene i:

Oslo kommune
Østfold fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Sogn- og Fjordane fylkeskommune
Møre- og Romsdal fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune