Høring - dommerledet narkotikaprogram

Frist: 01.12.2004

Justisdepartementet sender forslag om utprøving av Drug Court i Norge – dommerledet narkotikaprogram – på høring. (07.10)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/00250 D RF/GEK

07.10.2004

Høring – anmodning om uttalelse til forslag om utprøving av Drug Court i Norge – Dommerledet narkotikaprogram

Justisdepartementet sender med dette forslag om utprøving av Drug Court i Norge på høring. Høringsfristen er fredag 1. desember 2004.

Sammendrag

For å styrke tilbudet for tungt belastede rusmiddelmisbrukere, nedsatte Justisdepartementet i august 2003 en arbeidsgruppe med oppdrag å utrede mulig utprøving av Drug Court i Norge. Dette er blant annet en oppfølging av Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2003-2005 som omtaler Drug Court som mulig tiltak. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Justisdepartementet, regionalt nivå i kriminalomsorgen, Helsedepartementet, Sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Domstolsadministrasjonen, Riksadvokatembetet, Aetat, Arbeidsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet (Læringssenteret).

Arbeidsgruppen legger i denne rapporten fram forslag om gjennomføring av en prøveordning med alternativ straffereaksjon for rusmiddelmisbrukere som har begått gjentagende narkotikarelatert kriminalitet. Forsøket henter sitt idégrunnlag fra land som har etablert ordninger med såkalte Drug Courts. Arbeidsgruppen anbefaler å prøve ut en norsk modell av Drug Court, og foreslår at Dommerledet narkotikaprogram (DN) blir den norske betegnelsen.

I kapittel 3 gis det en beskrivelse av internasjonale erfaringer med Drug Courts. Arbeidsgruppen har i særlig grad sett på ordningene i Irland og i Skottland og lovgrunnlaget for dem.

I kapittel 4 gis en oversikt over hvilke bestemmelser og ordninger innen norsk rettspleie som kan ha relevans for gjennomføring av ordningen i Norge. Arbeidsgruppen påpeker at det i de senere årene har blitt gjennomført reformer med sikte på å redusere bruk av fengsel. Disse reformene kan danne mønster for gjennomføring også av Dommerledet narkotikaprogram.

I kapittel 5 drøftes grunnlaget for Dommerledet narkotikaprogram i Norge. Arbeidsgruppen ser på hvordan DN kan innpasses i dagens system, hvilken målgruppe som vil være aktuell og det rettslige grunnlaget. Videre drøfter arbeidsgruppen dilemmaer og utfordringer i forbindelse med utprøving av et slikt prosjekt i Norge.

Slik lovverket er nå, kan ulike bestemmelser benyttes for å gjennomføre programmet for den enkelte deltaker. Gjennomføring av programmet kan settes som vilkår for betinget dom. Ved dommer på ubetinget fengsel kan domfelte løslates på prøve, og programmet blir i så fall en del av prøveløslatelsesvilkårene (kapittel 5.6). Arbeidsgruppen mener at DN kan innføres uten lovendring, men anbefaler en enkel lovendring.

Målgruppen skal være tungt belastede rusmiddelmisbrukere med stort behov for hjelp og behandling, og som vil ut av sitt misbruk. Arbeidsgruppen anbefaler at opplegget skal gjelde for deltakere som har begått lovbrudd som ellers ville kunne medføre ubetinget fengsel eller samfunnsstraff.

I kapittel 6 foreslår arbeidsgruppen hvordan utprøving av Dommerledet narkotikaprogram kan organiseres og implementeres. Arbeidsgruppen foreslår at det etableres pilotprosjekter. Arbeidsgruppen mener at Dommerledet narkotikaprogram må bygge på de prinsipper og den lovgivning vi har for forvaltningssamarbeid i Norge (kapittel 5.6 og 4.2.1). Det må legges til rette for et godt samarbeid med kommunene der DN skal utprøves. Kommunene må inviteres med i arbeidet for å konkretisere pilotprosjektene ytterligere (kapittel 6.4). Arbeidsgruppen anbefaler en prosjektorganisering på sentralt og lokalt nivå (kap 6.1 og 6.2)

Grunnleggende i organiseringen er et DN-team, som ledes av en lokal styringsgruppe. Denne styringsgruppen vil bestå av både statlige og kommunale aktører

Kapittel 7 tar for seg hvilket innhold et Dommerledet narkotikaprogram skal ha for den enkelte deltaker og rollene til de ulike aktørene. Arbeidsgruppen anbefaler at det settes i verk en 3-årig prøveordning (kapittel 6.4 og 7.1) For å tilfredstille forutsetningene for et helhetlig og samordnet tilbud, anbefales etablert et eget DN-senter i prosjektkommunene (kapittel 7.1.1).

Brukerperspektivet må ivaretas gjennom hele prosessen, og integrering i samfunnet må være i fokus når planer legges for innholdet i programmet (kapittel 7.1.2).

I Kapittel 8 drøftes nærmere hvilke roller og oppgaver de ulike instansene skal ha i Dommerledet narkotikaprogram.

Kapittel 9 gir anbefalinger for evaluering av pilotprosjektene. Arbeidsgruppen mener at pilotprosjektene må evalueres; både ved prosessevaluering og resultatevaluering.

Videre har arbeidsgruppen vurdert de administrative og økonomiske konsekvensene av forslaget til Dommerledet narkotikaprogram i kapittel 10. De berørte departementene vil følge opp innstillingen etter at den har vært på høring med sikte på å sette i gang prøveprosjekter. Departementet vil komme tilbake til dette senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2005.

Justisdepartementet ber særskilt om høringsinstansenes syn når det gjelder taushetspliktsbestemmelsene og forholdet til samarbeidet i DN-teamet. (kap. 5.3.4 og 5.3.5)

Det bes om at høringsuttalelsene disposisjonsmessig knyttes til kapittelinndelingen i rapporten. Høringsuttalelsene bes også sendt på e-post til rune.fjeld@jd.dep.no.

Høringsuttalelsene må være Justisdepartementet, kriminalomsorgsavdelingen i hende innen 1. desember 2004.


Med hilsen

Kristin Bølgen Bronebakk e.f.
ekspedisjonssjef

Rune Fjeld
rådgiver


Vedlegg:

Statsministerens kontor
Departementene
Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Frostating lagmannsrett
Oslo tingrett
Bergen tingrett
Trondheim tingrett
Domstolsadministrasjonen
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Kommuneadvokaten i Oslo
Politidirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Sosial- og helsedirektoratet
De regionale helseforetakene
Helsetilsynet i fylkene
Forbrukerombudet
Folkehelseinstituttet
Sivilombudsmannen
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for sosiale saker
Asker kommune
Bergen kommune
Haugesund kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Institutt for menneskerettigheter
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Norges juristforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Politiembetsmennens Landsforbund
Politiets Fellesforbund
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)
Hordaland politidistrikt
Oslo politidistrikt
Sør-Trønderlag politidistrikt
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Amnesty International Norge
Anonyme alkoholikere
Anonyme narkomane
Arbeidernes Edruskapforbund
Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
Blå Kors i Norge
Brukerforeningen
Den norske lægeforening
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fagrådet for psykiatri
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Foreningen 2 foreldre
Foreningen mot stoffmisbruk
Forbundet Mot Rusgift
Forskningsstiftelsen FAFO
Frelsesarmeens sosialtjeneste
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helseansattes Yrkesforbund
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetjenestens lederforbund
Institutt for sosialvitenskap ISV Consult
Instituttgruppa for samfunnsforskning
Justisdepartementet: lovavdelingen, sivilavdelingen, politiavdelingen
Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Klientaksjonen
Koordineringsutvalget for de psykiatriske ungdomsteam (KUP)
Kommunenes Sentralforbund
Kontoret for fri rettshjelp i Oslo
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kriminalomsorgen, regionkontorene
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)
Kriminalitetsforebyggende råd (Kråd)
Landsorganisasjonen (LO)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien
Landsforeningen for rettferd for taperne
Landsforeningen for utekontakter
Landets kontrollkommisjoner
Mental Helse Norge
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for medikamentassistert rehabilitering (Mar Øst)
Nordlandsklinikken
Norges helse- og sosialforbund
Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for voldsoffererstatning
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Kommuneforbund
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pasientombudene
PRO-senteret
Pinsevennenes evangeliesentre
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet for norske kollektiver
Senter for samfunnsforskning (SEFOS)
SINTEF-Unimed
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Stiftelsen Bergensklinikkene
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Rus-Nett
Stiftelsen Sollia-kollektivet
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Tyrilistiftelsen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Østnorsk kompetansesenter for rusmiddelrelaterte spørsmål