Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften – økt maksimal avskrivningstid for programvare i kommuneregnskapet

Departementet foreslår at den maksimale avskrivningstiden for programvare i kommuneregnskapet økes fra 5 til 15 år, fra og med regnskapsåret 2021. Forslaget skal legge til rette for bedre samsvar mellom de regnskapsmessige avskrivningene og faktisk levetid for programvare med levetid utover 5 år.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.05.2021

Vår ref.: 19/2898

Departementet foreslår at den maksimale avskrivningstiden for programvare i kommuneregnskapet økes fra 5 til 15 år, fra og med regnskapsåret 2021. Forslaget skal legge til rette for bedre samsvar mellom de regnskapsmessige avskrivningene og faktisk levetid for programvare med levetid utover 5 år. Høringsnotatet er vedlagt.

Forslaget vil endre forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 3-4 første ledd andre punktum.

Høringsfristen er 15. mai 2021.

Alle kan avgi høringsuttalelse, også de som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelse skal avgis digitalt nederst på denne siden. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på departementets nettsider.

Med hilsen

Grete Lilleschulstad (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Bent Devik
utredningsleder

Departementene
Statsministerens kontor

Statsforvalterne

Sivilombudsmannen – Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
Helsedirektoratet
Miljødirektoratet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Utdanningsdirektoratet

Handelshøyskolen BI
Nord Universitet
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Oslo Met
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Norges arktiske universitet

Den norske Revisorforening
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Rådmannsforum
Regnskap Norge
Kommunalbanken AS

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Delta
Fagforbundet i Norge
Finans Norge
KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Samfunnsbedriftene
Unio
Utdanningsforbundet
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Arbeiderpartiet
Det Liberale Folkepartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre