Høring — Endring i forskrift i yrkestransportforskriften 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2005

Vår ref.: -

Forskrift om endring av forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften).

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 26. mars 2003 med hjemmel i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven) §§…

§ 3. Løyvemyndighet

Den fylkeskommune hvor løyvesøker har sin forretningsadresse er løyvemyndighet. For løyvesøker som skal drive behovsprøvd transport innen annet fylke, er vedkommende fylkeskommune løyvemyndighet. Vegdirektoratet er løyvemyndighet for riksvegferjer.

Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for utøvelsen av løyvemyndigheten.

§ 7. Kravet til økonomi

Søkeren må ved søknad om ett løyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for hvert løyve. Euroens verdi i kroner fastsettes for en periode på fem år i samsvar med retningslinjene i direktiv 98/76/EF artikkel 1. Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for innlevering av ny garantierklæring ved utløpet av hver femårsperiode.

Det stilles ikke egen garanti ved søknad om løyve for persontransport i rute. Ved søknad om løyve for persontransport med fartøy i rute, stilles garanti for det antall fartøy som skal nyttes i den løyvepliktige virksomheten.

Økonomikravet anses likevel ikke å være oppfylt dersom søkeren har vesentlige, forfalte men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser eller er under konkursbehandling. Søknaden skal vedlegges attest om restanser på skatt, avgift mv. fra kommunekasserer og skattefogd og bekreftelse fra konkursregisteret. Attestene skal ikke være eldre enn tre måneder.

Ruteløyve, drosjeløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede tildelt før ikrafttreden av denne forskrift, gjelder på gitte vilkår. Samferdselsdepartementet fastsetter nærmere retningslinjer for første gangs innlevering av garantierklæring, likevel slik at garanti skal være stilt senest 1. april 2005 for drosjeløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede, og senest 31. desember 2005 for innehavere av ruteløyve.

§ 28. Ruteplan

Ruteplan må være godkjent av løyvemyndigheten. Forslag om endring av ruteplan sendes løyvemyndigheten senest 4 måneder før endringen skal tre i kraft.

Løyvemyndigheten kan redusere tidsfristen etter første ledd og kan bestemme at endring kan settes i verk på kortere tid eller at iverksettelsen skal utsettes. Løyvemyndigheten kan videre gi pålegg om endring av ruteplan.

Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for hva ruteplan for personruter skal angi og hvordan disse skal offentliggjøres.

§ 30. Billettering

Løyvehaver plikter å bruke billettmaskiner, billetter, rabattkort og lignende etter et system godkjent av løyvemyndigheten.

Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for bruk av elektroniske billettsystemer.

HØRINGSLISTE

Departementene

Fylkeskommunene, Samferdselsavdelingene

Oslo kommune, Samferdselsetaten

Det Norske Maskinistforbund

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hurtigbåtenes Rederiforbund

ITS Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk Reiseinformasjon AS

Norsk Rutebilarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

NSB AS

Rederienes Landsforening

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorgan

Statens Råd for funksjonshemmede

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Forskrift om endring av forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften).