Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring endring i forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning på offentlig høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2019

Vår ref.: 19/3140

Høring av forslag til endring i forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning

(unntak fra krav om samisk som hovedundervisningsspråk for institusjoner som gir lulesamisk og sørsamisk barnehagelærerutdanning)

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning på offentlig høring. Kunnskapsdepartementet foreslår at forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning endres slik at det for institusjoner som gir lulesamisk og sørsamisk barnehagelærerutdanning, gis unntak fra regelen om samisk som hovedundervisningsspråk. Formålet med endringen er å gjøre det mulig å ivareta behovet for barnehagelærere med lulesamisk og sørsamisk språk- og kulturkompetanse, samt å bringe regelverket for samisk barnehagelærerutdanning i samsvar med det som gjelder for de samiske grunnskolelærerutdanningene på dette punktet.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2660924

Høringen er åpen, og alle, også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkommen til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Høringsfristen er 1. september. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Med hilsen

Anne Line Wold
Ekspedisjonssjef                                                       Berit Johnsen
                                                                                     Avdelingsdirektør

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Akershus fylkeskommune
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Buskerud fylkeskommune
 • Finnmark fylkeskommune
 • Hedmark fylkeskommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oppland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Telemark fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vestfold fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kompetanse Norge
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nord universitet
 • Norges forskningsråd
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Norsk Lektorlag
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bjørknes høyskole
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk høgskole for helhetsterapi
 • Skrivekunstakademiet
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Barrat Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • NLA Høgskolen
 • Norges Dansehøyskole
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • KS
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
 • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norske Samers Riksforbund
 • Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Sametinget
 • Statlig spesialpedagogisk støttesystem
 • UHR-lærerutdanning
 • Universitets- og høgskolerådet

Til toppen