Høring - Endring i personopplysningsforskriften - overføring av personopplysninger til tredjeland

Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine regler om overføring av personopplysninger til land utenfor EU-/EØS-området. Departementet sender på høring et forslag til forenklet reguleringen av visse typer overføringer av personopplysninger til utlandet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2014

Vår ref.: 13/3114

Vedlagt følger Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets høringsnotat om endringer i personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet. Vedlagt følger også EU-kommisjonens beslutning 2010/87/EU datert 5. februar 2010. Beslutningen inneholder en standardavtale som kan legges til grunn ved overføring av personopplysninger til databehandlere i stater utenfor EU-/EØS-området.  Utkastet til endring i personopplysningsforskriften viser til denne standardavtalen.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget om regelendring sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Pb 8112 Dep, 0032 Oslo innen 1. april 2014.

 

Oskar Petter Jensrud (e.f.)
avdelingsdirektør

Åste Marie Skullerud
fagdirektør

 

 

Vedlegg:

Alle departementene

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Departementenes Servicesenter

DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for arbeidstilsynet

Domstolsadministrasjonen

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Kommunenes sentralforbund (KS)

Medietilsynet

Norges Bank

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Politidirektoratet

Post- og teletilsynet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens Innkrevingssentral

Statistisk Sentralbyrå

Utdanningsdirektoratet

Økokrim

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Den norske legeforening

Finans Norge

Forskningsstiftelsen FAFO

ICJ Norge

IKT Norge

Institutt for Samfunnsforskning

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunenes sentralforbund (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lederne

NITO

Norges Rederiforbund

Norges Taxiforbund

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Norsk Journalistlag

Norges Juristforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Sikkerhetsråd

Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SAMFO)

Transportøkonomisk institutt

Tele 2 Norge AS

Telenor ASA

Teknologirådet

Virke

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo, Senter for rettsinformatikk

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), Trondheim

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen