Høring - forslag til endringer i politiloven - erstatning for skader under politioperativ tjeneste

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny bestemmelse i politiloven som vil gi politiansatte krav på erstatning av staten for skader som skyldes pålagt politioperativ trening, og som ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven § 11.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2020

Vår ref.: 20/3076

Høring av forslag til endringer i politiloven - erstatning for skader under politioperativ trening

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny bestemmelse i politiloven som vil gi politiansatte krav på erstatning av staten for skader som skyldes pålagt politioperativ trening, og som ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven § 11.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på https://www.regjeringen.no/id2715498

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 1. oktober 2020.

 

Med hilsen

 

Birgitte Ege

avdelingsdirektør

 

Merethe Rein

fagdirektør

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Forsvarsstaben

Helsedirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sivil klareringsmyndighet

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

(EOS- utvalget)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Tolldirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Vegdirektoratet

Økokrim

 

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

 

Akademikerne

Juristforbundet Statsadvokatene

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges idrettsforbund

Mediebedriftenes landsforening

Norges Politilederlag

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk tjenestemannslag (NTL)

NTL Politiet

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Parat

Parat politiet

Politiets Fellesforbund (PF)

Politijuristene

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Institutt for forsvarsstudier

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)