Høring – endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens forpliktelser mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til enkelte endringer i arveloven mv. Samtidig sendes på høring lagdommer Jan Eivind Norheims enpersonsutredning «Adgang for arvinger ved privat skifte og lengstlevende ektefelle eller samboer, som sitter i uskifte, til å begrense overtatt gjeldsansvar etter avdøde».

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2021

Vår ref.: 21/2048

Høring – endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens forpliktelser mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til enkelte endringer i arveloven mv. Samtidig sendes på høring lagdommer Jan Eivind Norheims enpersonsutredning «Adgang for arvinger ved privat skifte og lengstlevende ektefelle eller samboer, som sitter i uskifte, til å begrense overtatt gjeldsansvar etter avdøde». Den nevnte enpersonsutredningen gjelder spørsmålet om det bør gis regler som åpner for at en arving i særlige tilfeller kan bli fri fra ansvaret for den avdødes forpliktelser som arvingen har påtatt seg i forbindelse med overtakelse av boet til privat skifte etter arveloven § 116 eller i forbindelse med uskifte etter §§ 20 og 35. Forslagene i høringsnotatet har blant annet bakgrunn i anbefalingen i utredningen om at det ikke bør gis regler om at en arving eller gjenlevende ektefelle eller samboer kan bli fri fra gjeldsansvaret ved å begjære offentlig skifte eller oppbud.

Vi ber om eventuelle merknader innen 15. august 2021.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Katrine Kjærheim Fredwall
lovrådgiver

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Bispedømmerådene

Domstoladministrasjonen

Finansklagenemnda

Finanstilsynet

Folkeregisteret

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Landbruksdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges Institusjon for menneskerettigheter

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Norsk senter for barneforskning

Personvernkommisjonen

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

 

Statsforvalterne

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Kommunene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Den norske Dommerforening

Eiendom Norge

Finans Norge

Foreningen 2 Foreldre

Forum for Barnekonvensjonen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Inka Management AS

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flykningkvinner

Norges bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Norges skogeierforbund

Norsk Allmenningsforbund

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Pasientforening

NORSKOG

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pensjonistforbundet

Redd Barna

Regnskap Norge

Rettspolitisk forening

Samisk juristforening/Sámi Juristtaid Searvi

Senior Norge

Stiftelsen Barnas rettigheter

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Rettferd for taperne

TEKNA (Teknisk-naturvitenskapelig forening)

UNICEF Norge

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Nord Universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø