Høyring om tilbakebetaling av utdanningslån 2018

Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån blir fastsett for eitt kalenderår om gongen. Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018 (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.11.2017

Vår ref.: 17/4801

Høyring- endringar i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018 (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring.

Tilbakebetalingsforskrifta blir fastsett for eitt kalenderår om gongen. Gjeldande forskrift for 2017 er publisert på Lovdata, sjå  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-19-1711?q=tilbakebetaling 
Forslaget til tilbakebetalingsforskrift for 2018 byggjer på gjeldande forskrift for 2017, og det vedlagde høyringsnotatet inneheld omtale av dei føresegnene der departementet foreslår endringar i 2018. Justering av satsar og inntekts- og formuesgrenser vil bli gjord på eit seinare tidspunkt, og er derfor ikkje med som ein del av høyringa.

Høyringsutkastet er basert på forslag som er omtalte i framlegg til statsbudsjett for 2018, jf. Prop. 1 S (2017–2018) for Kunnskapsdepartementet. Utkastet er òg basert på tidlegare vedtak i Stortinget om å innføre nye ordningar for sletting av gjeld til Lånekassen for kvalifiserte lærarar som arbeider i grunnskolen i tiltakssona i Finnmark og Nord-Troms og for fullført femårig grunnskolelærarutdanning eller femårig lektorutdanning.

I høyringsnotatet foreslår Kunnskapsdepartementet desse endringane:

  • Avvikle retten til sletting av renter på grunn av omsorg for barn under ti år.
  • Innføre behovsprøving mot samla hushaldsinntekt ved sletting av renter på grunn av fødsel eller adopsjon.
  • Opne for at begge i hushaldet kan få rett til sletting av renter ved fødsel eller adopsjon.
  • Innføre ny mellombels ordning for sletting av utdanningslån for kvalifiserte lærarar i grunnskolen i tiltakssona i Finnmark og Nord-Troms.
  •  Innføre ny permanent ordning for sletting av utdanningsgjeld ved fullført   femårig grunnskolelærarutdanning eller femårig lektorutdanning. 

I tillegg foreslår departementet endringar i språk og struktur i heile forskrifta, slik at ho skal bli lettare å lese og forstå. Namnet til forskrifta blir òg foreslått endra til «forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018».

Tilbakebetalingsforskrifta skal tre i kraft frå 1. januar 2018, og ho må derfor vere fastsett innan utgangen av 2017. Av omsyn til dette er det naudsynt å setje ein kortare høyringsfrist enn tre månader, som er den normale fristen. Høyringsfristen blir sett til 24. november 2017.

Departementet ber om at svar på høyringsforslaget blir sende elektronisk, helst gjennom den digitale løysinga for innsending av høyringssvar som ein i denne saka finn på :www.regjeringen.no/id2575465. Høyringssvar er offentlege dokument etter offentleglova, og dei vil bli publiserte på den same nettstaden. På denne nettstaden finn ein òg høyringsdokumenta frå departementet i saka. Alternativt kan høyringssvaret sendast til postmottak@kd.dep.no.


Med helsing

Lars Petter Flåtten (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                       Torill M. Måseide
                                                                       seniorrådgjevar

 

 

Dokumentet er signert elektronisk og har derfor ikkje handskrive signaturar

Elevorganisasjonen
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Bårdar Akademiet AS
Designinstituttet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Einar Granum kunstfagskole
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen Innlandet
Frelsesarmeens offisersskole AS
Hald Internasjonale Senter
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Menighetsbibelskolen
Nordland kunst- og filmfagskole
Ålesund kunstfagskole
AOF Haugaland
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
AOF Østfold
Art Complexion makeup skole og kurssenter
Beverage Academy AS
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Centric IT Academy
Chr. Thams fagskole
Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
eCademy AS
Emergence School of Leadership
European Helicopter Center AS
Fagskole Helse og miljø
Fagskolen Aldring og helse
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Kirkenes
Fagskolen i Kristiansand
Fagskolen i Kristiansund
Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
Fagskolen i Vestfold
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Ålesund
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Oslo Akershus
Fagskolen Telemark
Fagskolen Tinius Olsen
Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
Fagskulen i Sogn og Fjordane
Fashion Mode AS
Folkeuniversitetets helsefagskole
Fredrikstad FagAkademi AS
Gauldal fagskole
Hadsel videregående skole og fagskole
Haugesund Skolesenter AS
Hordaland helsefagskole
Høyskolen Kristiania - fagskolestudier
Imageakademiet
Institutt for helhetsmedisin
Karmsund videregående skole
Kunst og Design College
Levanger Fagskole
Lofoten maritime fagskole
Luftfartsskolen AS
Lukas fagskole og kurssenter
NKI AS
Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
Nordland fagskole i helse-og sosialfag
Norges Interiørskole AS
Noroff Fagskole AS
Norsk Fotofagskole
Norsk Hestesenter
Norsk jernbaneskole
Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
Pilot Flight Academy AS
Stavanger offshore tekniske skole
Steinkjer fagskole
Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Stjørdal fagskole
Sørlandets fagskole
TISIP Fagskole
Tone Lise Akademiet AS
Treider Fagskoler AS
Trondheim fagskole
Tunsberg Medisinske Skole
Ytre Namdal fagskole
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Lærernes Yrkesforbund
Norsk Lektorlag
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Unio
Utdanningsforbundet
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Steinerhøyskolen
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Kristne Friskolers Forbund
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Steinerskoleforbundet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Juridisk rådgivning for kvinner
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Association of Norwegian Students Abroad
Nord studentsamskipnad
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Innlandet
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Volda
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Akademikerforbundet
Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det norske Diakonforbund
Econa
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterne
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
STAFO
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Utdanningsforbundet
Akademikerne
Akademikerforbundet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Datatilsynet
Fleksibel utdanning Norge
Folkehøgskolerådet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
Norges Handikapforbund
Norsk fosterhjemsforening
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Sametinget
Rådet for offentlige fagskoler
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Senter for internasjonalisering av utdanning
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
Studentparlamentet i Oslo
UNINETT AS
Unio
Voksenopplæringsforbundet
Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
Kompetanse Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Utdanningsdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Til toppen