Høring — endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser

Kultur-og kirkedepartementet har sendt et utkast til endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/0053ME/ME2LaB:elt

20.04.2005

Endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser

Kultur-og kirkedepartementet sender med dette utkast til endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser på høring.

Utkastet følger opp Stortingets behandling av tilleggsmeldingen om samepolitikk ( St.meld.nr.33 for 2001-2002), og innebærer at tilskuddet i større grad rettes inn mot de samiskspråklige avisene, samt at det åpnes for tilskudd til lulesamisk innstikk i norskspråklig avis.

Høringsuttalelser sendes innen 31.mai 2005 til Kultur-og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at skriftelige merknader også sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no

Adressatene oppfordres til å forelegge utkastet for relevante instanser som ikke står på adressatlisten.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f
ekspedisjonssjef

Ellen Skjærsaker Tauland
avdelingsdirektør

Høringsnotat
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Finansdepartementet
Kommunal-og regionaldepartementet
Landslaget for lokalaviser
Mediebedriftenes landsforening
Norsk presseforbund
Salas
Sametinget