Høring - endringer i lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i vedlagte høringsnotat endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.02.2021

Vår ref.: 21/339

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i vedlagte høringsnotat endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).

Departementet foreslår å gi representantskapet og styret i interkommunale selskaper mulighet for å ha fjernmøter samt signere møteprotokoller ved bruk av elektronisk signatur. Interkommunale selskap har adgang til dette i dag som følge av en midlertidig lov med unntak fra blant annet IKS-loven gitt som følge av covid-19. Den midlertidige loven oppheves 1. juni 2021, og departementet foreslår å videreføre disse unntakene som en varig løsning. Vi sender derfor forslag om nødvendige lovendringer i IKS-loven på høring.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres ved å klikke på "Send inn høringssvar" nederst på denne høringssiden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på høringssiden.

For at lovendringene skal kunne tre i kraft 1. juni 2021 når den midlertidige loven oppheves, er det besluttet at høringen skal gjennomføres på fire uker. Høringsfristen er dermed fredag 12. februar 2021.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

Edvard Thorolf Aspelund
seniorrådgiver

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Helsedirektoratet
Husbanken
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
Oslo Met
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges handelshøyskole NHH
Norges Bank
NTNU
SIVA- Selskapet for industrivekst
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statsforvalterne
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Riksrevisjonen
Sámediggi – Sametinget
Sivilombudsmannen – Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Avfall Norge
Delta
Fagforbundet i Norge
Fellesforbundet
Forum for kontroll og tilsyn
Friluftsrådenes landsforbund
Handelshøyskolen BI
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO

Norges handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges kulturvernforbund
Norsk journalistlag
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk Vann
Næringslivets Hovedorganisasjon

Revisorforeningen
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Samfunnsbedriftene
Unio
Utdanningsforbundet
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Arbeiderpartiet
Demokratene
Det Liberale Folkepartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre